รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
วช.อว.(อ) (กนผ)/21/2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาฟาร์มแพะนมต้นแบบอย่างครบวงจร เพื่อผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. --รัตนากร แสนทำพล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
การจัดการการเกษตรสมัยใหม่
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ
วช.อว.(อ) (กนผ)/21/2564 ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)