รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
การแก้ปัญหาวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมภายใต้แรงดันที่เป็นฟังก์ชันไซน์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยใช้วิธีสมการเชิงอนุพันธ์แนบวรอนเสกียน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Solve the series of RLC circuit via the time-dependent voltage force sine function using wronskians of differential equation
นักวิจัย
1. อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. นางสาวณัฐณิชา มะสูงเนิน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 3 ครั้ง)