รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและผลิตสารช่วยต้านแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2563- เมษายน 2564)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ  (โหลด : 3 ครั้ง)