รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการผลิตภัณฑ์จากลูปินิฟอลินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย MRSA และการศึกษาความสำคัญทางการตลาด ระยะที่ 1
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Production of lupinifolin with bactericidal activity against MRSA and study of the potential market
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ
แหล่งทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)