รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Building a collaborative network of related sectors For the management and service of cultural creative tourism in Khek Noi. Khao Kho District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก ดร.จุฬา เจริญวงค์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย 2) ศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม นำเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาในระดับมากที่สุด ผู้ประกอบการมีความพร้อมด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริหารงานเจ้าของคนเดียว มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมี 3 ประเด็น คือ 1) เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น 2) ลดสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ 3) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ 4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แนวทางการการสร้างเครือข่ายประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงของเครือข่ายภายใน 2) การประชุมกลุ่มย่อย 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) การร่วมกันจัดตั้งเป็นชมรมเฉพาะกลุ่ม และ 5) การเชื่อมโยงของเครือข่ายภายนอกระหว่างหน่วยงานหรือจังหวัดCreative Cultural Research in Khek Noi Khao Kho District, Phetchabun Province aims to 1) study the readiness of entrepreneurs to provide services to support culturally creative tourism in Khek Noi. 2) Study the creation of a collaborative network of relevant sectors for the management of culturally constructive tourism services in Khek Noi, and 3) propose ways to improve entrepreneurial readiness and networking of cooperation of relevant sectors for the management and provision of culturally constructive tourism services in Khek Noi. Tools used to collect data include questionnaires, interviews, and group conversations, offering descriptive statistics, and content analysis.
 
Research has shown that tourism business operators are very well equipped with the marketing management in the picture. When the company is on a side-by-side basis, entrepreneurs are found to be most product and price-ready. Entrepreneurs are very well equipped for marketing promotion and distribution channels. Most entrepreneurs are small business entrepreneurs. There is a single owner management model. There are three main objectives to join the network: 1) to generate more revenue from tourism in the area, 2) to reduce the competitiveness of businesses, 3) to promote advertising tourism, public relations, and 4) to encourage more efficient work. The networking guidelines include five steps: 1) internal network links, 2) subgroup meetings. 3) Common solutions between entrepreneurs and related agencies, 4) joint formation as a niche club, and 5) linkage of external networks between agencies or provinces.
คำสำคัญ
เครือข่าย,ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,Network,Creative Tourism,Cultural Tourism
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 23 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 24 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
176 ครั้ง
หมายเหตุ