รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Marketing Strategies for Promoting Cultural Tourism in Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchaboon
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. สดุดี คำมี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย และ 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย
 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเลือกสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตำบลเข็กน้อย ทั้งที่เคยและไม่เคยงานเทศกาลประเพณีปีใหม่ม้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตำบลเข็กน้อย ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และวิเคราะห์ผลด้วยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)
 
ผลการศึกษา พบว่าสาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในตำบลเข็กน้อย คือการเดินทางสะดวก ต้องการเที่ยวชมประเพณีปีใหม่ม้ง และต้องการลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเคยมาท่องเที่ยวในตำบลเข็กน้อยบ้างแล้ว ซึ่งจะเน้นมาเที่ยวในช่วงเทศกาลงานประเพณีปีใหม่ม้งที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี และมาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง นักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารพื้นถิ่น การวาดลวดลายลงบนผ้า การปักผ้าลายม้งต่าง ๆ อีกทั้งมีกิจกรรมสาธิตการโยนลูกช่วง สอนการยิงธนู รวมถึงให้ทดลองเล่นรถแข่งม้งหรือฟอร์มูล่าม้ง แต่นักท่องเที่ยวยังไม่นิยมพักในตำบลเข็กน้อย ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลเข็ก น้อยองค์การบริหารส่วนตําบลเข็กน้อย ได้จัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมของตาบลเข็กน้อยเน้นในด้านการควบคุมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นโครงการที่ควรดำเนินการในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วยแผนพัฒนาการจัดการ แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน และแผนพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องประสานความร่วมมือกันในหลายหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกชุมชน พัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากจะมาท่องเที่ยวแบบพักผ่อนกับธรรมชาติและทานอาหารอร่อยแล้ว การมาท่องเที่ยวตำบลเข็กน้อย จะได้รับความรู้จากการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง


This research aims to 1) study the behavior and needs of Thai tourists, affecting the culturally creative tourism of the Hmongkek Noi hill tribe. 2) To study the obstacles and promote factors affecting the cultural creative tourism of the Hmongkek Noi hill tribe, and 3) to study marketing strategies that affect the cultural creative tourism of the Hmong kek Noi hill tribe.
 
Qualitative Research uses in-depth interviews by selecting to interview tourists visiting Khek Noi. Hmong New Year festivals, including government officials and entrepreneurs involved in tourism in Khek Noi, Use triangulation and analyze results with analytic induction interpretations.
 
The results showed that the main reason why tourists choose to travel in Khe noi is convenient transportation. I want to see the Hmong New Year traditions and want to sample local food, most of the tourists have visited Khe Noi. The Hmong New Year festival is held in late December every year and visits to study the Hmong hill tribe lifestyle. Tourists who want to do activities with the community, including local food. There are demonstrations of throwing balls, teaching archery, as well as experimenting with Hmong or Formula Hmong races, but tourists are not yet popular to stay in Khek Noi. As part of promoting cultural tourism in Khek Noi, Khek Noi Subdistrict Administration has developed a plan for the development of conservation tourism and the culture of Tablok Noi focused on the control and promotion of conservation tourism. It is a project that should be carried out over a period of 5 years, consisting of a management development plan. The tourism and infrastructure development plan and the tourism service development plan are mainly projects that need to be coordinated in several related agencies and organizations both inside and outside the community. Development of Cultural Tourism in Khek Noi Future Tourism Trends In addition to relaxing with nature and eating delicious food, you can also enjoy a relaxing trip to nature. Visiting Khek Noi will gain knowledge from learning culture, history. Hmong ethnic lifestyle.
คำสำคัญ
กลยุทธ์,การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,Strategy,Cultural Tourism
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 34 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 30 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
311 ครั้ง
หมายเหตุ