รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of Tourism Resources Potential and Cultural creative tourism activities in Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) ศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) ศึกษาความต้องการชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 4) นำเสนอร่างรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยทำการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลเข็กน้อย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และการตีความเพื่อสร้างข้อสรุป
 
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาหาร อาหารหลักของชาวเขาเผ่าม้ง คือ ข้าว กินกับผัก พริก และเนื้อสัตว์ ต้มหรือทอดใช้เครื่องเทศและสมุนไพรหลายชนิดรวมทั้งพริกไทย ตะไคร้ ผักชี กระเทียม หัวหอม สะระแหน่ และขิง มีการใช้น้ำปลา น้ำมันหอย ซีอิ๊ว และซอสต่าง ๆ (2) ด้านการแต่งกาย ตัวเสื้อจะเป็นผ้ากำมะหยี่ และเน้นงานปักลายที่ละเอียดประณีต (3) ด้านที่อยู่อาศัย จะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นผืนไม่มีรั้วกั้นในเนื้อที่ของแต่ละครอบครัว มีการปลูกบ้านคร่อมดิน โดยปรับพื้นที่ให้เรียบทำเป็นพื้นแล้วปลูกบ้านคร่อมทับลงไป ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น (4) ด้านประเพณี มีประเพณีและวัฒนธรรมตลอดทั้งความเชื่อ เป็นของตนเองสืบมาแต่บรรพบุรุษ (5) ด้านภาษา ภาษาม้ง จัดอยู่ในสาขาเมี้ยว-เย้าจอง ตระกูลจีน-ธิเบต ไม่มีภาษาเขียนแต่ยืมตัวอักษรภาษาโรมันมาใช้ ม้งไม่มีภาษาที่แน่นนอน ส่วนใหญ่มักจะรับภาษาอื่นมาใช้พูดกัน (6) ด้านอาชีพ ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ขิงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (7) ด้านความเชื่อ ชาวเขาเผ่าม้งในชุมชนเข็กน้อยมีความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด ผี การเจ็บป่วย และ (8) ด้านศิลปะพื้นบ้าน เน้นการแสดงเกี่ยวกับการเล่นดนตรี การระบำ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง
 
2. ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลเข็กน้อย พบว่ามีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม โดยมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและโดดเด่น อีกทั้งเป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งเป็นศูนย์รวมชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังคงมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีในแบบชนเผ่าม้งดั้งเดิม มีภูมิปัญญา และดำรงอยู่ตามกฎจารีตประเพณีของชาวไทยภูเขา เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่นเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
 
3. ผลการศึกษาความต้องการชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำตับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความสวยงามของสภาพภูมิทัศน์โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยว ความเพียงพอของร้านอาหาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมไว้เป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการบริการการท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมThis research The researcher aims to study “Developing the potential of tourism resources and cultural creative tourism activities in Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province The objectives were to 1) study the cultural identity of the Hmong hill tribe people, Khek Noi sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province. 2) to study the potential of being a cultural creative tourist destination of the Hmong hill tribes, Khek Noi sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province; 3) to study the needs of the community and the needs of tourists in the cultural creative tourism management of the hill tribes Hmong, Khek Noi Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province, and 4) to present a draft and cultural creative tourism activities of the Hmong hill tribes, Khek Noi sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province. This research uses Mixed Methods Research, consisting of Qualitative Research, with key informants divided into 3 groups: government, private and community sectors, The quantitative research sample was Tourists who come to visit Khek Noi Subdistrict The researcher used statistics to analyze the data by finding the mean. standard deviation and content analysis and interpretation to create a conclusion
 
The research results were found that ;
1. The results of a study on cultural identity of the Hmong hill tribes, Khek Noi sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province consisted of 8 aspects: (1) Food: The main food of the Hmong hill tribes is rice, eaten with vegetables, chili. and meat It is boiled or fried using a variety of spices and herbs including pepper, lemongrass, coriander, garlic, onion, mint and ginger. Fish sauce, oyster sauce, soy sauce and sauces are used. (2) Dressing: The shirt is velvet. and emphasizing intricately detailed embroidery work (3) residential : side It will be a house that has an area that is connected to a piece of land without a fence in the area of ​​each family. A house is planted across the soil. By adjusting the area to be smooth, making a floor and planting a house over it. Use materials that are readily available locally. (4) traditions: there are traditions and cultures throughout the beliefs. Owned from his ancestors. (5) Language: Hmong language, organized in the branch of Meow - Yao Chong. Chinese-Tibetan family There was no written language, but Roman characters were borrowed. Hmong has no exact language. Most of them tend to adopt other languages ​​to speak. (6) Occupational: occupation, mainly agricultural occupation Ginger is an important economic crop (7) belief : The Hmong hill tribes in the Khek Noi community have beliefs about birth, ghost, sickness, and (8) Local art: Emphasis on performances about playing music, dancing, showing the way of life of the Hmong hill tribes.
 
2. The results of a study on the potential of being a creative cultural tourist destination of the Hmong hill tribes, Khek Noi sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province, Khek Noi sub-district revealed that it has the potential to be a creative cultural tourist destination with an interesting and distinctive cultural identity It is also a cultural community of the Hmong hill tribes, and is the largest Hmong hill tribe center in Thailand. And still have a way of life, traditions and traditions in the traditional Hmong tribe, having wisdom and living according to the customary rules of the hill tribe people. Because there are many outstanding cultural tourism resources. There are interesting cultural attractions.
 
3. The results of a study on community needs and tourists' needs for cultural creative tourism management of the Hmong hill tribes, Khek Noi sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province. It was found that the overall demand for tourists was at the highest level. by sorting the liver from the highest average of the first 3 orders as follows: The beauty of the overall landscape of the tourist attraction restaurant sufficiency and public relations information of tourist attractions. which the researcher has compiled into 3 issues comprising of tourism services tourism public relations and the development of cultural creative tourism.
คำสำคัญ
ศักยภาพ,ทรัพยากรการท่องเที่ยว,กิจกรรมการท่องเที่ยว,วัฒนธรรม,potential,tourism resources,tourism activities,culture
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 23 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 31 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
220 ครั้ง
หมายเหตุ