รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
​FRB640052/15
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development Strategy on community economic to strengthen the community with Cultural creative tourism in Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ดร. สดุดี คำมี (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก ดร.จุฬา เจริญวงค์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวและกำหนดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการและให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 4) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์จากตัวแทนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวในและเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จานวน 400 คน นำเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า และวิเคราะห์เนื้อหาโดยนามาสังเคราะห์ เพื่อเสนอกระบวนทัศน์การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดแนวการพัฒนาทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเครือข่าย ผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีมี 8 วิถี ประกอบด้วย 1) ด้านอาหาร 2) ด้านการแต่งกาย 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านประเพณี 5) ด้านภาษา 6) ด้านอาชีพ 7) ด้านความเชื่อ และ 8) ด้านศิลปะพื้นบ้าน การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลเข็กน้อย พบว่ามีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม โดยมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและโดดเด่น อีกทั้งเป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งเป็นศูนย์รวมชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังคงมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีในแบบชนเผ่าม้งดั้งเดิม มีภูมิปัญญา และดำรงอยู่ตามกฎจารีตประเพณีของชาวไทยภูเขา เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่นเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้ กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใช้กระบวนทัศน์ “VENICE” ประกอบด้วย V= Value คุณค่าเอกลักษณ์ท้องถิ่น E=Ecotourism การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม N = Niche Market ตลาดเฉพาะกลุ่ม) I = Integrations Marketing Communication การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายและเหมาะสม C = Collaboration เป็นการร่วมมือระหว่างบุคคล ชุมชน และองค์กรในเขตพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแผนดาเนินการทางการท่องเที่ยว และ E = Empathy การตระหนักถึงการเอาใจใส่ การทำความเข้าใจ การให้ความสนใจต่อนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาในระดับมากที่สุด สาเหตุที่ต้องการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับแนวทางการการสร้างเครือข่ายมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงของเครือข่ายภายใน (2) การประชุมกลุ่มย่อย (3) การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) การร่วมกันจัดตั้งเป็นชมรมเฉพาะกลุ่ม และ (5) การเชื่อมโยงของเครือข่ายภายนอกระหว่างหน่วยงานหรือจังหวัด ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1การสร้างรูปแบบจากการพัฒนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากฐานอัตลักษณ์ของชุมชน สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและเครือข่าย เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักผ่านการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว


This research aims to 1) study and develop the potential of tourism resources and determine the corresponding tourism activities in Khek Noi. To develop marketing strategies that encourage culturally constructive tourism of the Hmong hill tribes. To establish a network of cooperation of relevant sectors in the management and service of culturally constructive tourism of the Hmong hill tribes. Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province, and 4) to present a strategy for the development of culturally constructive tourism of the Hmong Hill tribes. Tumbol Khenoi, Amphoe Khao Kho, Phetchabun Province Use a qualitatively mixed research methodology based on relevant documents and interviews from representatives from the public sector. The government, private sector and tourists in and quantitatively collect samples of Thai and foreign tourists collect data. The 400-person panel presented the data with descriptive and summary reference statistics, including frequency, percentage, average, standard deviation. And analyze content by Nama Synthesis to propose paradigms of creating marketing strategies, resource development and tourism activities, and network development. The results showed that There are 8 ways of resources and trajectory tourism activities , including 1) food, 2) dress, 3) residential, 4) tradition, 5) language, 6) career, 7) faith, and 8) folk arts. Tumbol Khenoi, Amphoe Khao Kho, Phetchabun Province Khek Noi has found the potential to be a culturally creative tourist attraction. It is also a cultural community of Hmong hill tribes, the largest Hmong mountain thai hub in Thailand and continues to live traditional Hmong traditions. It has wisdom and exists according to the traditions of mountain Thai people because of its rich and distinctive cultural tourism resources. There are cultural attractions that are interesting. Marketing strategies to promote tourism use the paradigm "VENICE" consisting of V= Value, local identity values, E=Ecotourism, nature conservation tourism and cultural sites. N = Niche Market Niche Market) I = Integrations Marketing Communication, the use of a variety of and appropriate marketing communication tools. C = Collaboration is a collaboration between individuals, communities and organizations in the area to jointly plan tourism operations and E = Empathy awareness of empathy. Understanding The attention to tourists, tourism business operators are well equipped with marketing management in the picture, very much included. The product and price aspects at the highest level. The reason for wanting to join is a network to generate more revenue from tourism in the area, to reduce the competitiveness of the business, to promote advertising tourism and public relations, and to encourage more efficient work. There are 5 steps to networking : (1) internal network links, (2) subgroup meetings, (3) joint troubleshooting between entrepreneurs and related agencies. (4) Joint establishment as a niche club and (5) the linkage of external networks between agencies or provinces. The researchers presented a foundation economic development strategy to strengthen communities with culturally constructive tourism. Khek Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province, Strategy 1: Creating a model based on cultural development and economic wisdom to increase value and value from the community identity base. To Creative Tourism Strategy 2: Develop marketing strategies to raise tourist awareness of the community in the field of cultural creative tourism in Khek Noi. Khao Kho District, Phetchabun Province and Strategy 3: Tourism links between communities and networks to increase the length of stay through the upgrading of tourism activities and linking tourist routes.
คำสำคัญ
ศักยภาพ,ทรัพยากรการท่องเที่ยว,กิจกรรมการท่องเที่ยว,วัฒนธรรม,Potential,Tourism Resources,Tourism Activities,Culture
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 24 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 26 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
209 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ  (โหลด : 29 ครั้ง)