รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2564_RA011
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Logo and Packing design Thai-Lom Woven fabrics of Thai-Lom Baan Wai community enterprise group, Lomsak District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์วันฉัตร กันหา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาภาพลักษณ์ผ้าทอไทหล่ม ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหวาย และเพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหวาย ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูล คือ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอไทหล่มบ้านหวาย สำนักงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการ และนักออกแบบกราฟฟิกดีไซต์
 
ค้นหาภาพลักษณ์ของผ้าทอไทหล่มเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการค้นหาชื่อแบรนด์ ตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ (1) แนวคิดภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ได้แก่ ลวดลายของผ้ารูปทรงเลขาคณิต และสีสันของผ้าทอ (2) แนวคิดจากภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นชุมชนบ้านหวาย ได้แก่ ดอกลั่นทม 100 ปี และระบำทอผ้า พบว่า ในการค้นหาชื่อแบรนด์ได้ชื่อ “ไทหล่ม บ้านหวาย” เป็นชื่อที่มีความไพเราะ จดจำง่ายและสื่อสารได้อย่างมีความหมาย แล้วนำมาออกแบบตราสัญลักษณ์แบบผสมผสานเป็นภาพวาดดอกลั่นทมและตัวอักษรคำว่า ไทหล่มบ้านหวาย ร่วมกับการใช้สีม่วงเปลือกมังคุดจากสีสันของผ้าทอไทหล่ม สีเหลืองและสีขาวจากสีของดอกลั่นทม 100 ปี เพื่อให้ตราสัญลักษณ์มีบุคลิกภาพที่ดูทันสมัย สง่างาม เรียบง่าย ส่วนในการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มีแนวคิดจากสถานที่ในการเลือกซื้อ ความสวยงาม มีราคาไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาผลิตภัณฑ์ และการใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้จึงเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาล แล้วนำมาออกแบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 กล่องบรรจุภัณฑ์โชว์สินค้าแบบพิมพ์ลายเต็มกล่องด้านหน้า รูปแบบที่ 2 สายคาดกล่องบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบที่ 3 ฉลากสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นามบัตรสำหรับแนบกล่องบรรจุภัณฑ์ และป้ายแสดงตราสัญลักษณ์แบบแขวนและแบบแนบ ทั้งนี้ในการออกแบบตราสินค้าจะต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ และสามารถนำไปดำเนินการได้จริงเป็นสำคัญ เพื่อขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่ม


This study aims to study identity of Thai-Lom Woven fabrics of Thai-Lom Baan Wai community enterprise group and to design logo and packaging of Thai-Lom Woven fabrics of Thai-Lom Baan Wai community enterprise group, Lomsak District, Phetchabun Province. The researcher used a Qualitative Research, collected data by a study documents, non-participant observations and In-depth interview. The key information of the survey was applied to representatives who were leader and members of Thai-Lom Baan Wai community enterprise group, Community develop department, academician, and design graphic designer.
 
The researcher studies about the identity related data and analysis for designing brand logo and packaging are: (1) Thai-Lom Woven fabrics identity Concept such as geometric fabric pattern and the color of the woven fabric, (2) Baan Wai community image Concept such as Frangipani flowers 100 years and weaving dance. Research has found that “Thai-Lom Baan Wai” is a beautiful name, easy to remember, and meaningful communication. Under the mixed logo design concept is frangipani flowers and words of Thai-lom Baan Wai combined with purple mangosteen peel from the colors of Tai Lom woven cloth, yellow and white from the color of frangipani flowers to give the emblem a modern, elegant, simple personality. For packaging design, this based on the basic of places to buy, beauty, cost not more than 5% of the product and versatile that different for 3 patterns including: Pattern 1- a full-front printed display packaging box; Pattern 2- the packaging strap; Pattern 3 - the product label in the package, including the business card for attaching the packaging box, and hanging and attached badges. Hence, the brand, logo, and packing design must reflect the identity of the community enterprise group. Also it can be implemented in a practical way that important to expand the commercial opportunities of the product community.
คำสำคัญ
การออกแบบตราสัญลักษณ์,บรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม,วิสาหกิจชุมนกลุ่มผ้าทอไทหล่ม,บ้านหวาย,Logo design,Packing design,Thai-Lom Woven fabrics of Thai-Lom Baan Wai community enterprise group
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 37 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 45 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
159 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 64  (โหลด : 22 ครั้ง)
2 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน  (โหลด : 8 ครั้ง)