รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2564_RA003
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and Fabrication Fixture for Sweet Tamarind Pods Slit.
นักวิจัย
1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ธงชัย เครือผือ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและประดิษฐ์ ทดสอบประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งในการออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวานมีขนาดเท่ากับ 200 x 300 x 65 มิลลิเมตร ผลการวิจัย พบว่า ผลประเมินของผู้ใช้งานตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน ค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.489 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการทดสอบประสิทธิภาพ โดยปริมาณการผลิตมะขามเฉลี่ย 1 กิโลกรัม เวลาในการกรีดเนื้อมะขามเฉลี่ย 9 นาที คุณภาพรอยกรีดฝักมะขามมีคุณภาพดี การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานใช้เวลาในการกรีดเร็วกว่าวิธีการเดิม 1 เท่า ส่วนผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน พบว่า ผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และผลความพึงพอใจจากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด


This research presents design and fabrication a fixture for slitting sweet tamarind pods, performance test and technology transfer. The fixture size was 200 x 300 x 65 mm. The results showed that the user evaluation of fixture for slitting sweet tamarind pods had an average value of 4.41, the deviation value was 0.489 that the satisfaction showed at the highest level. The performance test with an average tamarind production volume of 1 kg, the results found that average tamarind slitting time was 9 minutes. The quality of the slits of tamarind pods were good quality. Comparing the work efficiency, slitting time was 1 time faster than the previous method. As for the results of transferring fixture for sweet tamarind pods slit prototype it was found that the satisfaction results of the technology transfer activities in the picture included the highest level and the overall satisfaction result from receiving technology transfer is at the highest level.
คำสำคัญ
การออกแบบและประดิษฐ์,ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน,ถ่ายทอดเทคโนโลยี,Design and Fabrication,Fixture for Sweet Tamarind Pods Slit,Technology Transfer
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 86 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 72 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
197 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 64  (โหลด : 32 ครั้ง)