รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
พรรคการเมืองไทย : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Thai Political Parties : Guidelines for Strengthening toward Institutionalizing Political Party
นักวิจัย
1. อาจารย์ธันยมัย รังสิกรรพุม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม (ที่ปรึกษาโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 0 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการและปัญหาของพรรค การเมืองไทย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมืองไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตำรา บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ววิเคราะห์เชิงตรรกะและการวิพากษ์
 
ผลการวิจัยพบว่า (1) พรรคการเมืองไทยมีพัฒนาการที่ยาวนานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2498 ที่มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ประกาศใช้เป็นฉบับแรก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค คือ ยุคการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยม ยุคการเมืองกึ่งประชาธิปไตย ยุคการเมืองแบบประชาธิปไตย และยุคสมัยของการปฏิรูปการเมือง ซึ่งในยุคก่อนปฏิรูปการเมืองนั้น พรรคการเมืองไทยไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง หรือเป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งได้ เนื่องจากมีการทำรัฐประหารที่เกิดจากการแทรกแซงทางการเมืองของคณะหาร รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกมาหลายฉบับ จนทำให้สถาบันทางการเมืองสำคัญในระบอบประชาธิปไตย เช่น รัฐสภา และพรรคการเมืองขาดความต่อเนื่องตลอดมา (2) พรรคการเมืองไทยยังขาดความเป็นสถาบันทางการเมือง ตามแนวคิดของแซมมวล พี. ฮันติงตัน (3) พรรคการเมืองไทยยังขาดความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพ ตามแนวคิดของแองเจโล พาเนเบียนโก ดังนั้นข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของพรรคการเมือง เพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง คือ จะต้องพัฒนาองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตย 3 ส่วน ไปพร้อม ๆ กัน คือ ระบบการเมือง นักการเมือง และประชาชนThe purpose of this research were to (1) study the development and problems of Thai political parties (2) study the way of political institutionalization for Thai political parties. This research was a qualitative research based on the analysis of documentary data as wells related literature and critical analysis and logic conclusion were then utilized
 
The results showed that (1) The formally origin of Thai political parties had begun since the promulgation of political party act, 1955. That is the first act concerned with political parties in Thailand and so the evolution of Thai political parties may separated into four periods, firstly, authoritarian period, semi-democratic period democratic period and reforming period. During these periods, there were several cou’d etat by military intervention, al lot of constitutions were abolished as a result, lack of the continuity of political parties (2) Thai political parties have been unable to be political institution urged by Samuel P. Huntington and (3) Most of Thai political parties have faced several barriers, they could not be strong party, urged by Angelo Panebianco
 
In conclusion the way to develop Thai political parties for institutionalizing political party were develop three components of democracy, namely, political system, politicians and people.
คำสำคัญ
พรรคการเมือง,ความเข้มแข็ง,การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง,Political Party,Political Institutionalization,Strengthening
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 150 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 746 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
809 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการวิจัย  (โหลด : 118 ครั้ง)