รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการวิจัย
พัฒนาก้อนปลูกข้าวจากเศษเหลือทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of pellet for rice seeds from agricultural waste of Phetchabun province.
นักวิจัย
1. อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
การจัดการการเกษตรสมัยใหม่
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การพัฒนาสูตรปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่1 พัฒนาสูตรปุ๋ยละลายช้า 12 สูตร จากปุ๋ยอินทรีย์ 3 ชนิดได้แก่ ขี้วัว ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ขี้เค้ก จากนั้นศึกษาปริมาณธาตุอาหารเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามกรมวิชาการเกษตรกำหนด การทดลองที่ 2 นำสูตรปุ๋ยละลายช้าที่พัฒนามาเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี 27-12-6 (ชุดควบคุม) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 ซึ่ง วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ Randomized complete block design (RCBD) จำนวน 13 สิ่งทดลองจำนวน 3 ซ้ำประกอบด้วย สิ่งทดลองที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมี 27-12-6 (ชุดควบคุมวิธีเกษตรกร) อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และ13 ใส่ปุ๋ยละลายช้าที่พัฒนา อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า สูตรปุ๋ยละลายช้ามีความสูง จำนวนต้นต่อกอ จำนวนรวงต่อกอ น้ำหนักต้นแห้ง น้ำหนักรากแห้ง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย น้ำหนัก1000 เมล็ด ดัชนีการเก็บเกี่ยว ในระดับที่สูงกว่า ชุดควบคุมมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ จำนวนเมล็ดต่อรวง ผลผลิตต้นต่อกอ ผลผลิตต่อไร่ พบว่าใส่ปุ๋ยละลายช้าและใส่ปุ๋ยเคมี 27-12-6 (ชุดควบคุม) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ Development of slow release fertilizer formulations for the growth of rice varieties Phitsanulok 2 The experiment was divided into 2 experiments. Experiment 1 developed 12 slow- release fertilizers from 3 types of organic fertilizers, namely cow manure, aerated compost, filter cake Study the nutrient content compared with the standard of organic chemical fertilizers according to the Department of Agriculture. Experiment 2 was used to compare the developed slow release fertilizer formula with chemical fertilizer 27-12-6 (control set) to study the growth of rice varieties Phitsanulok 2. Plan a randomized complete block design (RCBD) of 13 trials, 3 repetitions, consisting of experiment 1, chemical fertilizer 27-12-6 (farmers method control set), rate 30 kg / rai, experiment 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 and 13 slow release fertilizers at the rate of 50 kg / rai It was found that the slow-dissolving fertilizer formula was high. Number of plants per clump Number of ears per clump Dry plant weight Dry root weight Good seed percentage Percent of Lose Weight 1000 Seeds, Harvest Index At a higher level The control set was statistically significant (P <0.05), while the number of seeds per grain. Plant yield per clump yield per rai showed slow-dissolving fertilizers and chemical fertilizers 27-12-6 (control) without statistically significant difference (P <0.05) with confidence level of 95 percent.
คำสำคัญ
ปุ๋ยละลายช้า,slow release fertilizer
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 96 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 102 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
201 ครั้ง
หมายเหตุ