รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือก ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and Development of Radiation Protection Drying Technology Alternative Energy Low Cost for the Duang Thong Community Enterprise Group Phetchabun
นักวิจัย
1. อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอเพื่อออกแบบและพัฒนา ทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ประเมินความพึงพอใจ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีขนาดโครงสร้าง กว้าง ยาวสูง เท่ากับ 1,000 x 2,000 x 2,000 มิลลิเมตร ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสมรรถนะมีข้อที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจมากที่สุด คือ การป้องกันรังสีของแผ่นป้องกันรังสี การรับน้ำหนักของภาชนะใส่วัตถุดิบ การทำงานของชุดควบคุมและระบายความชื้นภายในเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ การทำงานของอุปกรณ์กำเนิดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า และอุปกรณ์เก็บสำรองไฟฟ้า และความจุในการอบวัตถุดิบต่อครั้ง ส่วนผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือ ระยะเวลาในการอบที่ 6, 7 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ น้ำหนักของมะขามเปรี้ยวอัดแท่งโดยก่อนอบแห้ง 19,860 กรัม และหลังการอบแห้งน้ำหนักหายไป 246, 554 และ 1,217 กรัม ตามลำดับ ส่วนอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งทั้งจุดที่ 1 และจุดที่ 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 52 °C ช่วงเวลาที่อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งสูง คือ 11.00-16.00 นาฬิกา ค่าความชื้นหลังการอบที่เวลา 8 ชั่วโมง มีค่าความชื้นเฉลี่ย 6% ซึ่งใช้เวลาอบนานขึ้นจะทำให้มะขามเปรี้ยวอัดแท่งมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเพิ่มขึ้น ค่ารังสี UVA และ UVB ภายในห้องอบแห้งมีค่าความเข้มรังสีเฉลี่ย 22 µW/cm2 ค่าสีของเนื้อมะขามก่อนและหลังอบมีค่าของ CIELAB หรือค่า L* a* b* ไม่แตกต่างกัน มีลักษณะสีเนื้อเป็นสีดำแกมเขียวอมเหลือง ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสีพลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำอยู่ในระดับมาก ผลถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ และผลความพึงพอใจจากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในประเด็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด


This research is presented to design and develop tests for performance, efficiency, satisfaction assessment. And transfer technology to the Duang Thong Community Enterprise Group Phetchabun this technology has a structural dimensions as high as 1,000 x 2,000 x 2,000 mm. The results of the opinions of experts involved in the design and development of low cost alternative energy radiation shield drying technology were very satisfied. Most In terms of performance, one of the most satisfying experts involved is the radiation protection of the radiation shield. Loading of the material container Control and ventilating unit operation within low cost alternative energy anti-radiation drying technology. Operation of electric power generator equipment Electric charging equipment And electric backup storage devices And capacity for baking raw materials per time The efficacy results were the baking time of 6, 7 and 8 hours, respectively, weight of tamarind sticks, 19,860 g before and after drying, 246, 554 and 1,217 g were lost, respectively. Inside the drying chamber, both point 1 and point 2 had an average temperature of 52°C, the time of high temperature inside the drying chamber was 11.00-16.00 hrs. The moisture content after 8 hours had an average humidity of 6%. The longer baking time resulted in the higher moisture percentage, the UVA and UVB rays within the drying chamber had a mean radiation intensity of 22 μW/cm2. The color of tamarind pulp before and after baking was either CIELAB or L * a * b * is no different. The flesh color is black and yellowish green. The satisfaction results of the users of the alternative energy low cost radiation drying technology are at a high level. As a result, technology transfer was satisfied in organizing technology transfer activities on the issue of utilization. And satisfaction results from receiving technology transfer the issue of applying knowledge to apply after training was at the highest level.
คำสำคัญ
การออกแบบและพัฒนา,เทคโนโลยีการอบแห้งแบบป้องกันรังสี,การถ่ายทอดเทคโนโลยี,Design and Development,Radiation Protection Drying Technology,Technology Transfer
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 94 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
206 ครั้ง
หมายเหตุ