รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวปรุงรส สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Electrical oven Development for Sour Tamarind Processing Equipment of Duang Thong Community Enterprises Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์ธงชัย เครือผือ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งทำการออกแบบและพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยว ปรุงรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา ทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจใน การออกแบบและพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการสร้างชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับมาก การทดลองเก็บข้อมูลจากเตาอบเครื่องเดิมซึ่งใช้กระแสไฟ 3 เฟส พบว่า อุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมอยู่ที่ 65 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์การแห้งอยู่ที่ 85% และมีอัตราการสิ้นเปลือง 128 บาท/ครั้ง การทดลองเก็บข้อมูลจากเตาอบเครื่องที่ทำการพัฒนา ซึ่งใช้กระแสไฟ 1 เฟส ทดลองอบโดยใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว พบว่า อุณหภูมิในการอบแห้งที่เหมาะสมอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์การแห้งอยู่ที่ 91% และมีอัตราการสิ้นเปลือง 130 บาท/ครั้ง จากการทดลองเก็บข้อมูลจากเตาอบเครื่องที่ทำการพัฒนา ซึ่งใช้กระแสไฟ 1 เฟส ทดลองอบโดยใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า อุณหภูมิในการอบแห้งที่เหมาะสมอยู่ที่ 65 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์การแห้งอยู่ที่ 94% และมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 52 บาท/ครั้ง และความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับมาก This research aimed to design and develop an electric oven working set to produce flavored tamarind with the objective of designing and developing, testing performance, efficiency and assessing satisfaction As well as the transfer of knowledge, technology, electric oven working set to Duangthong group community enterprise Phetchabun Province From research, it was found that the satisfaction of the design and development of the electric oven working set was The average satisfaction level was 4.06 and the standard deviation of 0.66 was high. The satisfaction of creating an electric oven working set The average satisfaction level was 4.37 with a standard deviation of 0.59. The experiment collected data from the same oven using 3-phase power. It was found that the optimum baking temperature was 65 °C, the drying percentage was 85% and the consumption rate was 128 baht / time. Developed oven Which used only 1 phase electric baking experiment, it was found that the optimum drying temperature was 60 degrees Celsius, the drying percentage was 91% and the consumption rate was 130 baht / time. From the oven developed machine Which uses 1 phase electricity, baking experiment with electricity combined with solar energy, found that the optimum drying temperature is 65 degrees Celsius, the drying percentage is 94% and the consumption rate is 52 baht / time and Satisfaction in the transfer of knowledge The average satisfaction level was 4.35 with a standard deviation of 0.59 at a high level.
คำสำคัญ
การพัฒนาเทคโนโลยี,เครื่องมืออุปกรณ์,การแปรรูปมะขามเปรี้ยว,Technology Development,Tools,Equipment and Sour Tamarind Processing
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 103 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 107 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
177 ครั้ง
หมายเหตุ