รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบการควบคุมป้อนกลับในกระบวนการอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในมะขามเปรี้ยวและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of a Feedback Control System in Baking Process to Inhibit the Growth of Microorganisms in Sour Tamarind and to Study Factors Affecting Shelf Life Extension.
นักวิจัย
1. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุให้กับมะขามเปียกอัดก้อน โดยประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมป้อนกลับในกระบวนการอบด้วยความร้อนในโรงเรือนระบบปิด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะขาม และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย อุณภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา โดยการทดลองตั้งแต่เริ่มอัดก้อนจนถึงการบรรจุภัณฑ์จะอยู่ในภายโรงเรือนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาปะปนในผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาสามารถทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เครื่องจักรสามารถอบมะขามเปี้ยวอัดก้อนได้ถึง 50 กิโลกรัม และระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุด 65 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถลดเวลาอบได้สั้นลง ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งจากวิธีการตากแดด ส่วนในช่วงเวลากลางคืน สามารถทำงานได้โดยใชพลังงานต่ำกว่าตู้อบทั่วไป จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยของพัดลมการกระจายความร้อนส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความร้อนเฉลี่ยที่ความเชื่อมั่นที่ 95 % โดยการปรับความเร็วลมความร้อนที่ความเร็วระดับที่ 1 มีผลมากที่สุด ซึ่งสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่ง จากกราฟผลกกระทบหลักพบว่าควรปรับค่าความเร็วใบพัดลมสำหรับกระจายความร้อนและพัดลมดูดความชื้นไว้ที่ระดับที่ 1 เนื่องจาก ในระดับที่ 1


This research aimed to extend the life of the tamarind cubes. By applying the feedback control system in the heat treatment process in closed houses. To inhibit the growth of microorganisms without affecting the quality of the tamarind meat and to study the factors affecting the shelf life of the product, including the temperature and the appropriate baking time to inhibit the growth of microorganisms. Including other factors that affect to extend the shelf life Experiments from briquetting to packaging are placed in houses designed to prevent external pathogens from entering the product. The design and development enable the machine to function as intended, the machine can bake up to 50 kg of briquette tamarind and the system can work efficiently. In both forms that do not require electricity Can make the temperature up to 65 degrees Celsius, which can reduce the baking time shorter by about 3 and a half hours from the sun drying method. During the night can work with lower energy consumption than conventional incubators. Based on the analysis of fan factor variance, heat dissipation resulted in the mean heat gain increase of 95% confidence, with the adjustment of the thermal air speed at level 1 with the greatest effect. The results can be clearly seen with a P-Value of 0.001, which from the main effect graph, it was found that the fan blade speed for heat dissipation and desiccant fan should be adjusted at level 1 because at level 1
คำสำคัญ
การออกแบบการทดลอง,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,มะขามเปรี้ยวอัดก้อน,Design of Experiment,Communal Venture,SugarTopped with Tamarind
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 105 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 91 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
206 ครั้ง
หมายเหตุ