รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2563_RK004
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ชื่อโครงการวิจัย
การฟื้นฟูดินตามศาสตร์พระราชาด้วยพืชตระกูลถั่ว ในพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Soil Rehabilitation base on King’s Philosophy by Legume Plants in Cabbage Plantation Area
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. นางสาวสมเพียร ฟักทอง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษาผลการฟื้นฟูดินหลังการปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยพืชตระกูลถั่ว ทำการทดลองในพื้นที่บ้านเพชรช่วย ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยทดลองปลูกพืชตระกูลถั่ว 3 ชนิด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า และถั่วลิสงลาย แล้วทำการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังการปลูกถั่ว ผลการศึกษาพบว่าปอเทืองและถั่วลิสงลายส่งผลให้ความเข้มข้นของปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในดินดีที่สุด พืชทั้งสองชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน จากองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว สู่เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่ หลังการจัดกิจกรรมมีการประเมินผลความพึงพอใจสรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการThe objective of this work was to rehabilitate soil properties after cabbage planted by using legume species. The experiment was conducted in Phetchuai village, Rimsimung Sub-district, Khaokho District, Phetchabun Province, during May-August 2020. Three species of legumes were use, including, 1) Sunn hemp 2) Jack bean and 3) Peanut. Before and after planted soil nutrients and pH were analyzed. The resulted showed that Sunn hemp and Peanut had a concentration of phosphorus and potassium higher than Jack bean. So that these species should be promote to using in soil rehabilitation. Base on King’s Philosophy knowledge; the good activities by using Legume planted; i.e. Sunn hemp and Peanut in cabbage plantation area was performed. In satisfaction evaluation stage, this study found that farmers had a high level of satisfaction about this encourage activities. 
คำสำคัญ
การฟื้นฟูดิน,ศาสตร์พระราชา,พืชตระกูลถั่ว,Soil Rehabilitation,King’s Philosophy,Legume Plants
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 88 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 290 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
173 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 63  (โหลด : 38 ครั้ง)