รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2563_RK003
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของอาหารเสริมสมุนไพรไทยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of Thai Herbal Supplementation on Cost Reduction in Nile Tilapia Culture for the Sufficiency Economy Philosophy
นักวิจัย
1. อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีประมง
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
ศึกษาผลของอาหารเสริมสมุนไพรไทยต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลานิล วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จำนวน 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1) อาหารปลานิลที่ไม่เสริมสมุนไพรไทย (CT) 2) อาหารปลานิลที่เสริมด้วยขิง (GG) 3) อาหารปลานิลที่เสริมด้วยกะเพรา (BS) และ 4) อาหารปลานิลที่เสริมด้วยกระเทียม (GL) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ทดลองเลี้ยงปลานิลน้ำหนักเฉลี่ย 2.83±0.00 กรัม ในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 500 ลิตร จำนวน 30 ตัวต่อถัง เป็นระยะเวลา 90 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลานิลมีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน สูงกว่าปลานิลที่ได้รับอาหารควบคุม (CT) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ของน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสมุนไพรทั้งสามชนิด ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายไม่มีความแตกต่างกันของทุกชุดการทดลอง การเสริมสมุนไพรไทยทั้ง 3 ชนิด ช่วยให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น


The aim of this study to determine the effect of Thai herbal on growth performances of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. The experimental design was completely randomized design (CRD) 4 treatment, performances included 1) Nile tilapia feed without Thai herbs (CT) 2) Nile tilapia feed with ginger (GG) 3) Nile tilapia feed with basil (BS) and 4) Nile tilapia fish with garlic (GL), at 3 replications. Fish with the initial average weight 2.83±0.00 g They were fed for 90 days to Nile tilapia stocked in fiberglass tank 500 l at a density of 30 fish/tank. From the study the result showed that fish were fed with diets of Thai herbal (ginger, basil and garlic) of feed had greater in final weight, weight gain and average diary growth than those fed with control diet (P<0.05). No significant difference was found in feed conversion rate and survival rates (P>0.05). In summary, supplement Thai herbs (ginger, basil and garlic) should be added in Nile tilapia diet to provide better growth.
คำสำคัญ
ปลานิล,การเจริญเติบโต,สมุนไพรไทย,Nile Tilapia,growth performances,Thai herbal
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 63  (โหลด : 3 ครั้ง)