รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
CRP6205031480
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
การใช้อนุภาคนาโนแบบมีรูพรุนครบคุมเชื้อราในมะขามหวาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
หมายเหตุ