รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
การสร้างมูลค่าและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์วิถีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านเนินละคร ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--