รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC061
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Community Development Approach to Community – Based Tourism linking the foundations of the community economy In the Bung Nam Oue District Lom Sak District Phetchaboon Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. อรุณ สนใจ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
วิจัยเศรษฐกิจฐานรากวิถีชุมชน เรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การถามโดยตรงที่เป็นบทเรียนที่เก็บสะสมข้อมูลชุมชนมาในอดีต (Passive Process) เพื่อหาประเด็นในเชิงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองสร้างกลุ่มอาชีพเสริมเชื่อมโยงการวิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตรฐานรากของชุมชน วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหารให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อได้ข้อเสนอแผนนโยบายการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้ดีขึ้นจากเดิม กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้นำชุมชน จำนวน 9 คน กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ประกอบการชุมชนและเจ้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 6 คน กลุ่มที่ 3 คณะผู้นำทางการบริหารภาคท้องถิ่น จำนวน 5 คน รวมกลุ่มประชากร 20 คน โดยใช้การคัดเลือกผู้นำแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือดำเนินการ ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสอบโดยตรงโดยการเล่าประสบการณ์ แล้วนำมาสรุปประเด็นสำคัญวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการแปลความ การตีความ และวิเคราะห์ความ
 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประเด็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน รูปแบบการพัฒนาต้องมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคีเครือข่ายในรูปแบบของประชารัฐรักสามัคคี มีการจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางรวมทั้งสื่อออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบร้านค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีพื้นติดกับถนนที่เชื่อมผ่านระหว่างอำเภอ-อำเภอ และระหว่างจังหวัด-จังหวัด มีการจัดอบรมแนะนำให้ความรู้จากภาคการศึกษาที่มีความรู้ด้านด้านการตลาด และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนให้ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนจากเศรษฐกิจฐานรากไปสู่เศรษฐกิจฐานบนหรือเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 
2. ประเด็นการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต้องมีความจริงใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาดวิสาหกิจชุมชนอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะ ภาครัฐเองถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการพัฒนาชุมชนโดยตรง ภาครัฐภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต้องพยายามยกระดับมาตร ฐานสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าของฝากหรือสินค้าระดับ 5 ดาว จากชุมชนเมื่อมีแขกมาเยือน หรือหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานตลอด จนผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในชุมชน จัดให้มีการอบรม เรียนรู้ระบบตลาดดิจิทัล เพื่อพัฒนาการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเป็นการสร้างอาชีพรายได้ที่เพิ่มจากอาชีพเดิมที่ทำอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งเป็นแนว ทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 
3. ประเด็นการเชื่อมโยงวิถีชุมชนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีการจัดประชุมทำความเข้าใจประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหามติในการพัฒนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชองชุมชน ภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งยังเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ผู้คนมาร่วมกิจรรมและท่องเที่ยวในชุมชน เช่นประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีเข้าพรรษาที่มีรูปขนวนใช้รถอีโก่งหรืออีแต๊กแห่ขบวนซึ่งต่างจากท้องถิ่นอื่น ๆ การจัดแข่งวิ่งแกะบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำของชุมชนและพัฒนาเป็นประเพณี ซึ่งเป็นการวางราก ฐานการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
4. ประเด็นการพัฒนาที่ครบวงจรตลาดวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐและภาคีเครือ ข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาดวิสาหกิจชุมชน โดยจัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในบริเวณเส้นทางการสัญจรเชื่อมผ่านระหว่างอำเภอ และระหว่าจังหวัด เพราะภาครัฐเองถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาชุมชนโดยตรง ซึ่งเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นกระบวนการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนต้นแบบครบวงจรเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้ดีขึ้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรและแผนพัฒนาตามวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


The research of the Community Development Approach to Community – Based Tourism linking the foundations of the community economy In the Bung Nam Oue District Lom Sak District Phetchaboon Province. was the qualitative research by focus group discussion and in depth interview namely the direct questions, the data collections communities in passive process for the economy development process on the basis of public mechanism. The propose were increased the supporting value from the tourism development namely the agricultural trade management, the community enterprise and the food shop for sale and increasing income. It had the community development in supporting levels of quality life in community. There were the target groups in conversation; consist of 1.The leader in community 5 peoper, 2.The product owner in community 6 people 3.The local administrative 5 people Total 20 peper by Purposive Sampling,The data collections were in depth interview, in group discussion and direct oral experience. Including the data analysis, translation and interpretation.
 
The results found that :
1.There were the tourism community namely the form of an integrative association network in the public harmony form and the budgeting management, for example the online information in an activity exhibition that were sold the community product in area and the community enterprise shop nearby district to district street and province to province street. There were the training introduction from the educational knowledge and the new community product for increasing product value and the standard community. The economy base down and the economy base on were the digital economic in the future for improve quality of life in community. There were the strong organization with the supporting along with the sufficient economic philosophy.
 
2.There were the community product development namely the government sector, the private sector and every network sector. It had to sincere in a part of the community enterprise development without condition. Because the government had a stakeholder in development to the direct community to become the souvenir product or five stars product from the community when had visited or department to come an exhibition study within the tourism community namely the training management, the digital marketing study system for OTOP sale.
 
3.There were the local cultural tradition community. It had meeting management for understanding people in village to discuss and learning exchange to the result of practice namely Songkran festival, Watering elderly people, and Buddhist lent tradition. It used an echo car or an eater car that were the base on developing to Thailand 4.0 for take care Thai people together.
 
4.There were completed the community marketing enterprise development namely the government sector and every network sector to a part of the community marketing enterprise development. It had the marketing product sale and consistent with Phetchabun province for developing plan and development vision plan in the national strategy development plan for twenty years, stability, wealth and durability of Thailand.
คำสำคัญ
หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน,ระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก,ตำบลบุ่งน้ำเต้า,อำเภอหล่มสัก,จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 32 ครั้ง)