รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC060
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาต้นแบบการบริหารท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A Study of Local Administration Prototype in Japanese Aging Society on the 21st Century : City of Shizuoka, Shizuoka Prefecture.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุในเมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ 2) เพื่อนำเสนอต้นแบบการบริหารงานท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น ศึกษาจากผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ พบว่า 1) เมืองชิซึโอกะให้การสนับสนุนในงานผู้สูงอายุ โดยมีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ระบบดูแลรวมท้องถิ่น ให้บริการและดูแลชีวิตผู้สูงอายุทางด้านการแพทย์และการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในที่อยู่อาศัย 2) รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารงานท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุ ควรกำหนดนโยบายการออมของคนวัยทำงาน เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตยามเข้าสู่ช่วงสูงอายุ ส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียนเด็กเล็กในกำกับของตนอย่างเสมออาจอยู่ในรูปแบบของครูพิเศษที่สอนหนังสือหรือแนะแนวทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กเล็กในพื้นที่


The purpose of this research was to 1) to study the model of local administration in the elderly society in Shizuoka City. Shizuoka Prefecture 2) to present the model of local administration in the aging society in Japan The study was conducted from 8 seniors and related personnel using qualitative research methods. Found that 1) Shizuoka City provides support for the elderly By providing welfare for the elderly Local administration system Providing services and taking care of the life of the elderly in terms of medical and prevention of accidents that may occur within the residence. 2) Appropriate forms for local administration in the aging society Should set savings policies for working people As a guarantee to continue living in the future when entering the age and promoting careers for the elderly The local government organization should always encourage the elderly to do activities with their autonomous school children, probably in the form of a special teacher who teaches or guides life skills for young children in the area.
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ,สังคมผู้สูงอายุ,การบริหารงานท้องถิ่น,Elderly,Aging Society,Local Administration
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 79 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 88 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
186 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 67 ครั้ง)