รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC058
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Strategies for preserving archaeological sites of local government organizations in Phetchabun Province to support the mission transfer from the Fine Arts Department
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ธิดารักษ์ ลือชา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการดำเนินภารกิจด้านการดูแลรักษาโบราณสถาน และ 3) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดูแลรักษาโบราณสถานเบื้องต้น โดยดูแลพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานดูแลรักษาโบราณสถานโดยเฉพาะ แต่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลรักษาโบราณสถาน นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลรักษาโบราณสถาน
 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีศักยภาพและความพร้อมในการวางแผนดูแลรักษาโบราณสถานและด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก ส่วนศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความรู้และทักษะของบุคลากรและศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเงินและงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในระดับน้อย
 
3. ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมพลังเครือข่ายประชารัฐเพื่อการดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถาน และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานอย่างยั่งยืน

This research has 3 objectives , which are 1) to study the general conditions for maintaining archaeological sites of local administrative organizations in Phetchabun Province 2) to study the potential and readiness of local government organizations in Phetchabun Province in carrying out the mission of maintaining archaeological sites And 3) to propose strategies for the maintenance of archaeological of local government organizations in Phetchabun Province

The result are
1. The local government organization in Phetchabun Province maintain the area around archaeological sites . The local government organization does not have a specific archaeological site maintenance agency. But the agencies related to tourism or the preservation of arts and culture will be the keepers of the historic sites. In addition, most local government organizations do not have a budget allocation to maintain archaeological sites.
 
2. Most local government organizations have the potential and readiness in planning and maintaining the archaeological sites and the machinery and equipment at a high level. As for the potential and readiness of the local government organization in the knowledge and skills of the personnel and the potential and the readiness of the local government organization in the field of finance and budgets , The local government organization has low potential and readiness.

3. Strategies for maintaining the archaeological sites of the local government organization in Phetchabun Province consist of 3 strategies which are the development of the archaeological site management potential of the local government organization. Strengthen civil society network for preservation and conservation of archaeological sites and promoting sustainable use of archaeological sites.
คำสำคัญ
การกระจายอำนาจ,การดูแลรักษาโบราณสถาน,การถ่ายโอนภารกิจ,decentralization,maintenance of archaeological sites,transferring missions
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 85 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 94 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
141 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 56 ครั้ง)