รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC047
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
การจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Knowledge Management on Politics of Environment
นักวิจัย
1. อาจารย์ภาราดา ชัยนิคม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม ของไทย จำนวน 99 ฉบับ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีการศึกษาในประเด็นการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม รวม 18 ประเด็น ได้แก่ การเคลื่อนไหวทางการเมือง, ภาพรวม การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรม, การสร้างทางสังคมเกี่ยวกับอัตลักษณ์และธรรมชาติ, ประเด็นทางสังคมและการอนุรักษ์, นิเวศวิทยาการเมืองสตรีนิยมและเพศ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, นิเวศวิทยาการเมืองของเมือง, การครอบครองที่ดินและการเข้าถึง, การพัฒนาระหว่างประเทศ, ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการ, การเมืองสิ่งแวดล้อมว่าด้วยนโยบายสาธารณะ, ภัยคุกคามทางธรรมชาติ, นิเวศวิทยาการเมืองเรื่องสุขภาพ, โลกร้อนและคาร์บอน, การเมืองสิ่งแวดล้อมกับชนพื้นเมือง, ทฤษฎีหลังอาณานิคมประเด็นพรมแดนและการต่อสู้, และการย้ายถิ่นและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การศึกษาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นมีประเด็นที่หลากหลายและซับซ้อน จึงควรมีการศึกษาในเชิงลึก เฉพาะเจาะจง และมีการขยายอาณาบริเวณการศึกษา รวมถึงการมากขึ้น สนับสนุนให้เกิดงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเปลี่ยนผ่านแนวคิดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 
คำสำคัญ
องค์ความรู้,การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม,นิเวศวิทยาการเมือง
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 89 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 88 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
159 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 47 ครั้ง)