รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC046
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Innovative Learning for Developing English Communication Skills of Primary School Students at Nhong Mae Na school, Nhong Mae Na sub district, Khao Kho district, Phetchabun
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 4.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขา ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ถูกต้อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ และสัมประสิทธิ์
 
ผลการวิจัยพบว่า
1.ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีขึ้นตามความรู้ในระดับชั้นของผู้เรียนจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่าผลการศึกษาระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หลังใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช้แบบบันทึกการวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่าระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดย คิดเป็นร้อยละ 76.45
 
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่าการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษตอนปลายก่อนและหลังใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมีคะแนนก่อนใช้นวัตกรรมฯเท่ากับร้อยละ 41.50 และมีคะแนนหลังใช้นวัตกรรมฯเท่ากับร้อยละ 90.65 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้นวัตกรรมฯ พบว่า คะแนนสอบหลังใช้นวัตกรรมฯของนักเรียน สูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่มีต่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับ x̄ = 4.31, S.D. = 0.90 ระดับ ดี
คำสำคัญ
นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ,นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 103 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 121 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
189 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 48 ครั้ง)