รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC043
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of a Social Entrepreneurship Model focusing on Creative Products to Competitiveness for Tourism Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการประกอบการเพื่อสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ประกอบด้วย 1) การเป็นที่รักของบุคคลในองค์กรและบุคคลอื่น ประกอบด้วย ความเอาใจใส่ในรายละเอียดต่องานและบุคคลอื่นในทุกขั้นตอน เป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของบุคคลอื่น ความเอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น และความเป็นมิตรกับบุคคลอื่น สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมการแสดงออกและลักษณะบุคลิกภาพที่เป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อื่นซึ่งส่งผลให้เกิดความเต็มใจในการทำงาน ประเด็นนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ระบุว่า การขาดศักยภาพในการปฏิบัติตนในการทำให้ผู้อื่นชื่นชอบเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม 2) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การมีวิธีคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ และการมีความเป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ภายใต้ความคิดบุคคลอื่น จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จ 3) การเป็นที่ไว้วางใจ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อทุกเรื่อง ความเคร่งครัดต่อข้อตกลงและการรักษาสัญญา และความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในการให้บริการ ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การเป็นที่ไว้วางใจถือเป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่ผลการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยั่งยืน และ 4) การเป็นเสมือนครอบครัวของคนในองค์กรและบุคคลอื่น ประกอบด้วย ความสามารถในการพูดการเจรจาและการกระทำเพื่อให้บุคลากรในองค์กรและบุคคลอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ การเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในองค์กรและบุคคลอื่น การเป็นที่พึ่งพาได้ของบุคลากรในองค์กรและบุคคลอื่น และความเอาใส่ใจดูแลทุกข์สุขให้กับบุคลากรในองค์กรและบุคคลอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปสู่ผลการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยั่งยืน นอกจากนั้น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสังคมประกอบด้วย 1) ศักยภาพในการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ในตลาดเฉพาะส่วน 2) การมุ่งตอบสนองตลาดเฉพาะส่วนได้ดี 3) กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 4) กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน 5) การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง 6) กลยุทธ์ที่ทำให้มีผลการดำเนินงานมีกำไรที่เหนือกว่าคู่แข่งและการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 7) การบริการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องThe research on the development of the model of the social entrepreneurs to create competitive ability, focusing on the creative products for Phetchabun tourism, aimed to study the characteristics of the social entrepreneurs in Phetchabun province and to analyze the operation condition of Social entrepreneurship in Phetchabun Province. This research used qualitative research with an in-depth interview. The sample was 9 social entrepreneurs. The results showed that the characteristics of the social entrepreneur included 1) being loved by people in the organization and other people, consisting of attention to detail to the work and other people at every step, being respected and faithful of others, generosity and sympathy for other people, and being friendly with other people, easily accessible and understandable. These were behavioral expressions and personality traits that were indicative of creating satisfaction for others, which results in the willingness to work. This issue was in line with the opinions of entrepreneurs who say that the lack of the potential to behave in making others like themselves was the cause of the failure of social entrepreneurs, 2) having the creativity, consisting of learning and developing themselves regularly, having creative thinking and imagination, and self-identity and was not under the thought of another person. From the results of this research, it was found that entrepreneurs who have behavior in expressing creativity were considered important attributes of entrepreneurs to be successful, 3) being trustworthy, consisting of responsibility for all matters, strictness to the agreement and keeping promises, and reliability and trust in the service. This research showed that being trustworthy was one of the important attributes of entrepreneurs in building good relationships with stakeholders and leading to long-lasting and lasting relationships, and 4) being like a family of people in the organization and others, including the ability to speak, negotiate, and act in order to enable personnel in the organizations and others to change lives, being a model for inspiring people in the organization and other people, being a dependable person in the organization and for other people, and caring for the happiness of people in the organization and other people. These were one of the important attributes of social entrepreneurs in building good relationships with stakeholders, leading to long-lasting and lasting relationships. In addition, the result showed that the competitiveness of the social enterprise consisted of 1) the potential for growth and revenue generation in a niche market, 2) a good response to a specific market segment, 3) strategies that make the organization continuously innovate, 4) strategies that make the organization grow continuously when compared to competitors, 5) responding to customer needs more than what customers expect, 6) strategies that result in performance gains over rivals and solutions to social and environmental issues, and 7) continuously innovative services to the market.
คำสำคัญ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม,ความสามารถในการแข่งขัน,ผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์,การท่องเที่ยว,Social Entrepreneur,Competitive Ability,Creative Products,Tourism
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
144 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 37 ครั้ง)