รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC040
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Model Transformation Leadership and Innovation Management to Success Community Enterprise in the Lower North.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3) เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กำหนดการศึกษาผ่านข้อมูลด้านความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรรมการ หรือผู้ที่รับผิดชอบหลักในวิสาหกิจชุมชนจำนวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างมีขนาด 600 คน โดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
 
ผลการวิจัยพบว่า
1) รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรม
 
2) อิทธิพลเชิงสาเหตุรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางของรูปแบบ คือ 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการนวัตกรรม 3) การมีจัดการนวัตกรรมทางตรงต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน 4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน
 
3) รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ 42.54 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ X2/ df เท่ากับ 1.31 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.08 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ RMSEA เท่ากับ 0.02 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคาดเคลื่อนมาตรฐาน SRMR เท่ากับ 0.01 และการยืนยันรูปแบบผลการวิจัยพบประเด็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้ง 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ว่ามีความเหมาะสมหากนำไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ 2) ปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย ด้านกระบวนการในการสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรทางนวัตกรรม ด้านความสามารถของผู้บริหาร ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 3) ปัจจัยด้านความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน ด้านการเรียนรู้ และการเติบโต


The aims of this research were as follows to 1) study factors of successful community enterprise in the Lower North, 2) study a causal relationship model of factor influenced to transformation Leadership and Innovation Management to Success Community Enterprise in the Lower North, and 3) form a model of successful community enterprise in the Lower North. This research was the mixed method research based on qualitative research and quantitative research. The researcher had conducted interview by using in-depth interview. The sample was the group of five people who were academicians, expert, leader, committee and key responsible person in community enterprise. The content analysis was used to analyze the qualitative data. The sample group of quantitative research was the member of community enterprises. Sample size was 600 people who was chosen by using multi-state random sampling technique. A tool for gathering data was the questionnaire. The researcher used Structural Equation Modeling: SEM to analyze the qualitative data.
 
The research findings were as follows:
1) Factors of successful community enterprise in Thailand there are 2 factors 1) transformational leadership and 2) Innovation management.
 
2) Key causal relationship model of factor influenced to community enterprise in Thailand, the result of analysis shows that the factor of 1) Transformational leadership influence directly on latent variable of key success factor of community enterprise. 2)Transformational leadership influence directly on latent variable of key success factor of Innovation management. 3) Innovation management influence directly on latent variable of key success factor of community enterprise. 4) Transformational leadership and Innovation management indirectly on latent variable of key success factor of community enterprise. 
 
3) Examine the causal relationship of key success factors of community the Lower North the results showed that the statistical significance at 0.05 and X2= 42.54, df = 31, X2/ df =1.31, P = 0.08, SRMR = 0.01, RMSEA = 0.02. There are three factors and 13 indicators which were 1) transformational leadership consists of idealized influence, inspiration motivation, intellectual stimulation, individualized consideration and Effort for excellence. 2) Innovation management consisted of knowledge identification, creative process, innovation resources, Ability of management. 3) Community Enterprise Success consisted of knowledge identification, Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Perspective, Learning and Growth Perspective.
คำสำคัญ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง,การจัดการนวัตกรรม,ความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน,Transformation leadership,Innovation management,Community Enterprise Success
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 138 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 174 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
354 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 47 ครั้ง)