รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC037
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Poverty and income disparity of low income people. A Case Study of Muang District Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์พิมพ์พร เกษดี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้า ทางรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้พ้นกับดักความยากจน ความยากจนและความเหลื่อมล้าของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ ประชากร คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 54,366 ราย (ข้อมูล ข้อมูลสถิติผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างของ Yamane (1967) ได้เสนอสูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ขนาดตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และเพศชาย จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่อายุ 46-59 ปี จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาอายุ 26-35 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และน้อยที่สุดอายุ ไม่เกิน 25 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 และรองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว ระหว่าง 4 - 6 คน จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 และ ระหว่าง 2 - 3 คนจำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีค่าใช้จ่ายหลักในครอบครัว จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และไม่ใช่ผู้มีค่าใช้จ่ายหลักในครอบครัว จำนวน 187คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 และมีระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้าของรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (( x̄ ) = 3.76 , S.D. = 0.620 ) ส่วนที่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าเพศ อาชีพ และระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอิทธิพลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้าของรายได้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05


This research Aims to study factors affecting poverty and disparity Income of low income people Case study in Mueang District Phetchabun And to find ways to develop and promote low income people Case study in Mueang District Phetchabun province to escape the poverty trap Poverty and inequality of low income earners Case study in Mueang District, Phetchabun Province is a research project for community and local development. Which has set the scope of research as follows. The population is low income group in the area of Mueang Phetchabun district in the fiscal year 2018, number 54,366 people (data for low income statistics in Mueang Phetchabun district Office of the Phetchabun Provincial Treasury) using Yamane's sample selection method (1967) to propose a sample size calculation formula by assuming the proportion of 0.5 and 95% confidence level. Therefore, the sample size of this study is equal to 400 a sample. It was found that a total of 400 samples were mostly female, 255 persons, accounting for 63.7 percent, and males 145 persons, accounting for 36.3 percent. 26-35 years, 104 people, representing 26.0 percent and the least age not more than 25 years, 35 people, representing 8.8 percent Primary education level or lower than 202 persons, equivalent to 50.5 percent, followed by Bachelor's degree or equivalent, 105 people, equivalent to 26.3 percent, most of them have monthly income between 5,000 - 10,000 baht, 241 people, representing 60.3 percent and average monthly income between 10,001 - 15,000 baht, 159 people think. To 39.8 percent. Most of them have family members between 4-6 people, 243 people, accounting for 60.8 percent and between 2-3 people, 157 people, accounting for 39.3 percent, most of them are the main expenses in the family, 213 people, representing percent 53.3 and not the main expenditure in the family of 187 people, representing 46.8 percent and the level of factors that influence poverty and inequality of income The overall picture is at a high level ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.620). Most of them have family members between 4-6 people, 243 people, accounting for 60.8 percent and between 2-3 people, 157 people, accounting for 39.3 percent, most of them are the main expenses in the family, 213 people, representing percent 53.3 and not the main expenditure in the family of 187 people, representing 46.8 percent and the level of factors that influence poverty and inequality of income The overall picture is at a high level ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.620). As for the analysis of the relationship between personal data factors, it was found that gender, occupation and income level of respondents had an influence on poverty and income disparity. At a significant level of 0.05.
คำสำคัญ
poverty,disparity,low income,ความยากจน,ความเหลื่อมล้า,ผู้มีรายได้น้อย
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 73 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 84 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
133 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 39 ครั้ง)