รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC025
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู้ครูมืออาชีพ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Motivation of Students in Faculty of Education Phetchabun Rajabhat University Participating Reinforce Confidently to Professional Teachers Project
นักวิจัย
1. อาจารย์สุภาพร ชูสาย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ()
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบสะท้อนความรู้สึก เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของประชากร โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด และเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำหนดค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ .05
 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการความสำเร็จ ด้านความต้องการความผูกพัน และด้านความต้องการอำนาจ อยู่ในระดับมาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ ทั้ง 3 ด้าน รวมอยู่ในระดับ มาก ( x̄ =3.84, S.D. = 0.37) เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ รวมอยู่ในระดับ มาก ( x̄ =4.09, S.D. = 0.37)


The objects of this research were 1) to study achievement motivation of students of the Faculty of Education Phetchabun Rajabhat University Classified by personal factors 2) to compare achievement motivation of students of Faculty of Education Phetchabun Rajabhat University Before and after participating reinforce confidently to professional teachers Project. The samples in this study were 40 students a Bachelor of Education program who participated in the reinforce confidently to professional teachers project. The research tools were questionnaires. The statistical analysis were percentage, mean and standard deviation which determines the reliability of statistical tests at the level of significance of .05
 
The results of this research had shown that the results of the achievement motivation analysis of students before participating reinforce confidently to professional teachers project into 3 areas : need for achievement, need for affiliation and need for power at a high level achievement motivation of students before participating to reinforce confidently to professional teachers project in 3 areas, including at a high level ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.37). When comparing achievement motivation of students after joining the project included in the high level ( x̄ = 4.09, S.D. = 0.37)
คำสำคัญ
แรงจูงใจสัมฤทธิ์,นักศึกษาครู,ครูมืออาชีพ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 97 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 110 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
191 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 38 ครั้ง)