รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC019
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Molile Application Development for Promoting Livestock Products Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำความสามารถของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์มาสร้างแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
 
ในการดำเนินการวิจัยได้มีการศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเก็บรวบรวมข้อมูลมานำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วยการนำวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) มาใช้อย่างเป็นขั้นตอน ระบบถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache จำลองงานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้เสมือนเครื่องแม่ข่าย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา PHP ในการเขียนสคริปต์ และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล MYSQL ซึ่งใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android เรียกใช้และแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
ผลจากการวิจัยพบว่า การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพด้านการทำงานของระบบเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.46) และในด้านความถูกต้องของระบบมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.45) และในด้านการออกแบบระบบมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.44) และในด้านความปลอดภัยของระบบมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.47) เช่นกัน ดังนั้นแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงสามารถสามารถนำไปดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดีThe purpose of this research is to develop applications on mobile devices. To promote livestock products phetchabun. By using the capabilities of internet technology or networking and data storage technology using computers to create applications on mobile devices.
 
The system is developed according to the system development life cycle (SDLC). The system is based on web application using Apache server and PHP for developing under android platform.
 
The results show that the system performance is quite good with average equal 4.27, S.D equal 0.46 for the system accuracy and average equal 4.26, S.D equal 0.45 for the design perspective and average equal 4.26, S.D equal 0.44 for the system security and average equal 4.30, S.D equal 0.47. Therefore, applications on mobile devices to promote livestock products phetchabun Therefore, it can be used to promote livestock products in phetchabun as well.
คำสำคัญ
อุปกรณ์พกพา,ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์,Mobile devices,Livestock Products
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 83 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 88 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
145 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 53 ครั้ง)