รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC018
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Association between Health Literacy in Diabetes, Self-care Management in Diabetes and Clinical Outcome among Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้แบบการสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและทดสอบค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ 550 คน ใช้สถิติ Multiple Linea Regression เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองกับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
 
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.5 มีอายุเฉลี่ย 52.1 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 59.1 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23.0 ถึง 27.4 kg/m2 ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.8 kg/m2 ส่วนใหญ่มีหลักประกันสุขภาพเป็นบัตรทอง ร้อยละ 61.8 ส่วนใหญ่มีโรคร่วมเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 68.7 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 76.9 และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.9 ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่า ค่าระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ส่วนใหญ่มีค่า ≥7 mg% ร้อยละ 71.6 เฉลี่ย 7.9 mg% มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.3 มีการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (adjusted mean difference =2.0, 95%CI= 1.3 to 2.7; p<0.001) การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (adjusted mean difference = 1.9, 95%CI=1.2 to 2.9; p=<0.001) มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด(HbA1c) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสะสม ดังนั้น ควรมีมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยThis study aimed to measurement the level of health literacy in diabetes, self-care management in diabetes and investigate association between health literacy in diabetes, self-care management in diabetes and clinical outcome. The collection data by using the interview from the totaled 550 diabetes patients were visit in public hospitals under the Ministry of public health, Phetchabun province. Multiple linear regression was used to investigate associations between health literacy in diabetes, self-care management in diabetes and clinical outcome.
 
A majority of patients were female (68.5%), and the mean age and duration of DM were 52.1 years (sd. =9.12) and 7.3 years (sd. = 2.1), respectively. Most patients had universal health coverage (61.8%), and a majority received their assessment in a community hospital setting (58.2%). Over 54.9 % of patients were overweight or obese (≥23.0), and patients who had never smoked represented 76.9 % of the sample. More than 42.4 % of patients were receiving oral hyperglycemic agents. Indeed, a hypertension morbidity was very high (68.7%). The majority of health literacy in diabetes and self-care management in diabetes were moderate level (59.3 % and 59.1%, respectively. Health literacy in diabetes (adjusted mean difference =2.0, 95%CI= 1.3 to 2.7; p<0.001) and self-care management in diabetes (adjusted mean difference = 1.9, 95%CI=1.2 to 2.9; p=<0.001) were significantly associated with the level of HbA1c clinical outcome.
 
This study show that the potential impact of health literacy and self-efficacy on clinical outcome. Therefore, should be considered in the education program for patients with diabetes to improved health literacy and self-efficacy to be the most important predictor of clinical outcome.
คำสำคัญ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน,การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน,ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม,health literacy,self-care management,clinical outcome
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 171 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 331 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
708 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 87 ครั้ง)