รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_AC009
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effects of Culture Media on Growth of Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 84 วัน หลังจากเมล็ดงอก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จากผลการทดลองพบว่า ต้นอ่อนเอื้องช้างน้าวเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งทั้ง 5 สูตรให้เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จำนวนยอด จำนวนใบ และความสูงต้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่การเพาะเลี้ยงเอื้องช้างน้าวบนอาหารแข็งสูตร VW ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 2.0มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดและจำนวนยอดสูงสุด ส่วนอาหารแข็งสูตร VW ที่เติม Kinetin ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความสูงต้น จำนวนราก และเปอร์เซ็นต์การเกิดรากสูงสุด จากนั้นศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ต่อการชักนำการเกิดราก พบว่า ต้นอ่อนเอื้องช้างน้าวเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร VW ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนรากและเปอร์เซ็นต์การเกิดรากสูงสุดEffects of culture media and plant growth regulators on growth of Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl in vitro were studied for 84 days after seed germination. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD). The results showed that seedling of D. pulchellum Roxb. ex Lindl cultured on 5 culture media which gave percentage of shoot formation, Number of shoots, Number of leave, and height were not significant. While, VW medium supplemented with 2 mg/L BA gave the highest percentage of shoot formation, and Number of shoots. While, VW medium supplemented with 0.5 mg/L Kinetin gave the highest of height of stem, Number of roots, and percentage of root formation, respectively.
คำสำคัญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,เอื้องช้างน้าว,สภาพปลอดเชื้อ,Plant tissue culture,Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl,In vitro
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 79 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 69 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
154 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 45 ครั้ง)