รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_Y008
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
นักวิจัยรุ่นใหม่
ชื่อโครงการวิจัย
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Innovative Learning for Solving English Consonants Pronunciation of English Major Students, Phetchabun Rajabhat University
นักวิจัย
1. อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อนใช้และหลังการใช้แอปพลิเคชัน “English Pronunciation” และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษต่อการใช้แอปพลิเคชันการออกเสียงภาษาอังกฤษ
 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษอังกฤษจำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบการออกเสียง แอปพลิเคชัน “English Pronunciation” และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติเบื้องต้นที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
 
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะ /θ/, /ð/ และ / dʒ / และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการใช้แอปพลิเคชัน “English Pronunciation” อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด คือด้านประโยชน์ในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอน ( x̄ = 4.76) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการประมวลผลการออกเสียงที่แม่นยำ ( x̄ = 4.05)


This current research aimed to: 1) examine English consonant sounds made by English major students of Phetchabun Rajabhat University, 2) to compare achievement scores of English major students on pronunciation before and after using the application entitled “English Pronunciation”, and 3) to explore students’ satisfactions toward the application

Thirty-seven students joining the Phonetics club were purposively selected as the sample group. Research instruments used included pronunciation tests, the “English Pronunciation” application, and questionnaires. Percentages and means were applied to analyze the data.

The research findings revealed as follows: 1) the English major students encountered their difficulties to correctly pronounce these consonants sounds namely, /θ/, /ð/ and /dʒ/, and 2) the overall satisfaction toward the application was relatively high ( x̄ = 4.39) in which the useful implementation of the application into teaching was rated the highest ( x̄ = 4.76) and an accurate data procession of the application was less satisfied ( x̄ = 4.05).
คำสำคัญ
นวัตกรรมการเรียนรู้,เสียงพยัญชนะ,นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,Innovative learning,Consonant sounds,English major students
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 96 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 105 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
198 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 56 ครั้ง)