รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_Y003
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
นักวิจัยรุ่นใหม่
ชื่อโครงการวิจัย
ผลการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Effect of Flexibility Training and Imagery in Regards to Serving Accuracy in SepakTaKraw
นักวิจัย
1. อาจารย์สลักจิตร คณะฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพลากร ชาญณรงค์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์วิธวรรธน์ สีชื่น (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา พลศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลการฝึกเสริมความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อชายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำ ในการเสิร์ฟเซปักตะกร้อก่อนและหลังการฝึก
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาเซปักตะกร้อชายผู้เล่นตำแหน่งตัวเสริ์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 5 คน คัดเลือกโดยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1.โปรแกรมการเสิร์ฟเพื่อฝึกความแม่นยำที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น2.โปรแกรมการฝึกความอ่อนตัวของ อุดม จอกรอบ (2545 : 132)3.โปรแกรมการฝึกจินตภาพของ วารี นันทสิงห์ (2556 : 72) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างคือ จำนวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบตารางประกอบคำบรรยายวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าคะแนนความสามารถในการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพและคะแนนการเสิร์ฟก่อนการทดลอง (Pre- test) และหลังการทดลอง สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬาเซปักตะกร้อชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า นักกีฬาเซปักตะกร้อชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพิ่มขึ้น2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพและคะแนนการเสิร์ฟก่อนการทดลองสัปดาห์ที่1 (Pre- test) และหลังการทดลองสัปดาห์ที่8 (Pro-testค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) พบว่านักกีฬาเซปักตะกร้อชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความอ่อนตัวและความแม่นยำเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ
การฝึกความอ่อนตัว,flexibility training,จินตภาพ,imagery,ความแม่นยำ,regards,การเสิร์ฟ เซปักตะกร้อ,SepakTaKraw
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 118 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 989 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
247 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 84 ครั้ง)