รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN060
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and Fabrication of Macadamias Sorting Size Machine with Stacked Pipe Gutters Model for Producers and Processors Macadamia at Khao–Kho District, Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ และทดสอบสมรรถนะเครื่องและประเมินความพึงพอใจของเครื่องที่สร้างขึ้นกับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จากผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อต้นแบบเทียบกับแรงงานคน โดยทดลองการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ของเครื่องที่ระดับแตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 50, 100, 150, 200 และ 250 rpm พบว่าการใช้เครื่องสามารถทำการคัดขนาดแมคคาเดเมียได้ถูกต้องและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน เมื่อทำการปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องให้เร็วขึ้นจะสามารถทำให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้น แต่เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการคัดแยกขนาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามระดับความเร็วรอบมอเตอร์ ซึ่งความเร็วรอบมอเตอร์ที่ให้เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการคัดแยกขนาดได้ถูกต้องที่สุด คือ 150 rpm ซึ่งมีความแม่นยำในการคัดขนาดเท่ากับ 97% เมื่อเทียบกับแรงงานคนที่มีความแม่นยำในการคัดแยกขนาดเท่ากับ 82.33% แสดงว่าเครื่องมีความแม่นยำมากกว่าแรงงานคน และจากผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบเครื่อง 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้านความสะดวกในการใช้งาน และ 4) ด้านผลผลิตที่ได้ มีค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากThe purpose of this research was to design and construct a Macadamia size sorting machine pipe rack type, testing the machine performance, evaluating the satisfaction of the machines with the Macadamia manufacturer group and privatizing Macadamia at Khoa Kho district in Phetchabun province. From the results of the Macadamia size sorting machine performance test compared with workers by experimenting to adjust the motor speed of the machine at 5 different levels that were 50, 100, 150, 200 and 250 rpm. It was found the using this machine able to select the Macadamia size correctly and faster more than workers. When adjusting the motor speed faster, resulting in the production rate can be increased but the percentage of precision in sorting does not increase following the motor speed which the speed of the motor gives the accuracy as a percentage in the most accurate size sorting is 150 rpm, which has the accuracy of the size is 97%. When compared to workers with the precision of sorting, the size is 82.33%. Indicating, the machine is accurate more than workers and from the results of the performance test using satisfaction assessments on the Macadamia size sorting machine of the agricultural group and privatizing Macadamia at Khoa Kho district in Phetchabun province found that the results of the satisfaction evaluation of the machine on 4 aspects of the machine were 1) Machine design 2) Safety 3) The ease of use and 4) The yield of the machine has a total average include satisfaction is 4.40, the standard deviation is 0.71 and the satisfaction level is very satisfied.
คำสำคัญ
แมคคาเดเมีย,เครื่องคัดแยกขนาด,ชั้นรางท่อ,Macadamias,Sorting Size Machine,Stacked Pipe Gutters
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 19 ครั้ง)