รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN055
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Cost analysis of the plantation of Chayote for farmers in Khao Kho District, Phetchabun Province 
นักวิจัย
1. อาจารย์สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกร และเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกร โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 37 คน จากการรวบรวมข้อมูล หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้ส่วนใหญ่เคยปลูกชาโยเต้มาแล้วมากกว่า 2 ปี ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ เรื่องโรคและแมลง และต้องการการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในเรื่องการหาแหล่งความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกชาโยเต้ 
 
ในส่วนของต้นทุนการปลูกชาโยเต้นั้น ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุดิบในการปลูกเฉลี่ยต่อไร่ มีมูลค่าเท่ากับ 14,187 บาท ค่าแรงงานเฉลี่ยต่อไร่ มีมูลค่าเท่ากับ 88,256 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ในการปลูกชาโยเต้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 82,836.82 บาท ซึ่งรวมเป็นต้นทุนในการปลูกชาโยเต้เฉลี่ยต่อไร่ มีจำนวนทั้งสิ้น 186,037.49 บาท ส่วนรายได้จากการขายผลผลิตชาโยเต้ในรอบหนึ่งปีเฉลี่ยต่อไร่ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 396,000 บาท ในด้านของกำไรขั้นต้นมีจำนวนรวมเท่ากับ 209,962.51 บาท กำไรขั้นต้นจากการขายนั้นมีอัตราเท่ากับ 30.46 % ในขณะที่ต้นทุนในการปลูก คิดเป็นอัตรา 46.98 % ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบ 7.63 % ค่าแรงงาน 47.85 % และค่าใช้จ่ายในการผลิต 44.52 %


This research the objective is to study the general condition of Chayote for farmer's plantation. And to analyze the cost of cultivating Chayote for farmers. By collecting data from using questionnaires and interviewing the group of farmers Chayote in Khao Kho District, Phetchabun Province, total of 37 people. From the collection of relevant research books. By using the data obtained to analyze by using mean and percentage. It was found that most of farmer's plantation the Chayote for had planted Chayote for more than 2 years. The problems and obstacles encountered are diseases and insects. And need support from the government in finding sources of knowledge and techniques about planting Chayote.
 
 In terms of the cost of planting Chayote, it consists of raw materials, labor costs and production costs. Which has the following details Average raw material for planting per rai is equal to 14,187 baht. Average labor cost per rai with a value of 88,256 baht. And the cost of production that is used to plantation Chayote averaged per rai 82,836.82 baht. Which is included in the average cost of planting Chayote per rai. The total amount is 186,037.49 baht. As for the income from the sale of Chayote products in one year, the average per rai with a total income of 396,000 baht. In terms of gross profit, the total amount is 209,962.51 baht. Gross profit from sales is 30.46 %, while the cost of planting is 46.98 %. Which consists of raw materials 7.63 %, labor cost 47.85 % and production cost 44.52 %.
คำสำคัญ
ต้นทุน,ชาโยเต้,Cost,Chayote
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 31 ครั้ง)