รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN053
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Digital Marketing Development of Lotus Seeds Product Community Enterprise at Phichit Province
นักวิจัย
1. อาจารย์รุ่งลักษณา ดีแจ่ม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ ดร. เจน จันทรสุภาเสน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ การตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวผ่านช่องทางดิจิทัล ของผู้ประกอบการ จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวผ่านช่องทางดิจิทัล ของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร และ 3) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร ผ่านช่องทางดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน 14 ราย และผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดพิจิตร จานวน 186 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1)ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน มีการใช้อินเตอร์เน็ตน้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 2-5 ชั่วโมงต่อวัน ใช้ช่องทาง Facebook ติดต่อลูกค้ามากที่สุด ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยสูงสุดคือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ จัดจาหน่าย ด้านรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ระดับความสำคัญของการตัดสินใจซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวของผู้ประกอบการ จังหวัดพิจิตรผ่านช่องทางดิจิทัล พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อ-ขายผ่านช่องทางดิจิทัลในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 2)ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตระหว่าง 6 – 9 ปี ซื้อสินค้าประเภทอาหาร ระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 2-5 ชั่วโมงต่อวัน ใช้ช่องทาง Facebook ติดต่อลูกค้ามากที่สุด ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านช่องทางการ จัดจาหน่าย ด้านรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขาย ระดับความสำคัญ ของการตัดสินใจซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวของผู้ประกอบการ จังหวัดพิจิตรผ่านช่องทางดิจิทัล พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อ-ขายผ่านช่องทางดิจิทัลในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแสวงหาข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตระหนักถึงความต้องการ และ 3)การตัดสินใจซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวผ่านช่องทางดิจิทัลของผู้ประกอบการ กับผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร พบว่าผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ในเขตจังหวัดพิจิตร ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อ-ขายผ่านช่องทางดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมของผู้ประกอบการกับผู้บริโภคในเขตจังหวัดพิจิตรในการตัดสินใจซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลให้ความสำคัญกับด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร จากการอ่านความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัล เนื่องจากความสะดวกสบาย และสามารถซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลจากสมาร์ทโฟน หรือระบบอินเตอร์เน็ต ช่องทางดิจิทัลที่ใช้มากที่สุด ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ Facebook และรองลงมา คือทางไลน์


The purposes of this research are 1) to explore the internet usage behavior, online marketing mix, and decision to sell lotus seed products online of entrepreneurs in Phichit Province, 2) to explore the internet usage behavior, online marketing mix, and decision to sell lotus seed products online of customers in Phichit Province, and 3) to compare decisions to sell and buy lotus seed products online of entrepreneurs and customers in Phichit Province. The sample was a group of 14 entrepreneurs of community enterprise and 186 customers who bought the products online in Phichit Province. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using mean, standard deviation, and content analysis.

The results showed that 1) the entrepreneurs of community enterprise had used the Internet less than one year, approximately 2-5 hours a day. They mostly used Facebook to contact their customers. The entrepreneurs put emphasis on online marketing mix, overall, at a high level. The highest factors were pricing, products, distribution channels, maintaining privacy, sale promotion, and personal service. Regarding the decision to sell and buy lotus seed products online of entrepreneurs in Phichit Province, it was found that the entrepreneurs put emphasis on this aspect, overall, at a high level. The factors that revealed the highest means were searching for information, followed by realizing needs and post-purchase behavior, 2) the customers who bought the products online in Phichit Province mostly had used the Internet between 6 and 9 years, approximately 2-5 hours a day. They mainly used it to buy food. Mostly, they used Facebook. The customers placed importance on online marketing mix, overall, at a high level. The highest factors were products, personal service, distribution channels, maintaining privacy, pricing, and sale promotion. Regarding the decision to sell and buy lotus seed products online of the customers in Phichit Province, it was revealed that the customers place importance on this aspect, overall, at a high level. The highest factors were searching for information, followed by evaluation of choices and realizing needs, and 3) When comparing the decisions to sell and buy lotus seed products online of entrepreneurs and customers in Phichit Province, the results showed that they both put emphasis on this aspect, overall, at a high level. They mainly focused on searching for information and reading reviews and comments of others before making their decision to buy products online since it was convenient, and they could buy products online through their smartphones or the Internet. Currently, Facebook is the most used channel, followed by Line application.
คำสำคัญ
วิสาหกิจชุมชน,ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง,Community Enterprises,Digital Marketing
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 134 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 144 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
293 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 51 ครั้ง)