รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Research and Development Skin Care Procudts from Herbal Hmong Local Wisdom in Khek Noi Subdistricts, Khao Kho District, Phetchabun Province to Beauty Innovation
นักวิจัย
1. อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้พัฒนาทักษะการวิจัยในการเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านสมุนไพร 2) เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รหัส 3670001231 ที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2561 จำนวน 30 คน และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพรชาวม้งจำนวน 30 คน ที่ทำการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดทักษะการสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรชาวม้งและสมุดบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อหาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชาวม้ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test
 
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่ทำการเก็บข้อมูลด้านสมุนไพรชาวม้งด้วยตนเอง
 
2) จากการสนทนากลุ่ม พบว่า สมุนไพรที่จะนำมาทำการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้แก่ สมุนไพรชื่อ 1. ปัวต้อ 2. ขาหลั้ง
 
3) ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสมุนไพรชาวม้งมีขั้นตอนในการพัฒนา 8 ขั้นตอนThis research is a research and development of skin care products from the Hmong herbal wisdom base, Khok Noi Subdistrict, Khao Kho District, Phetchabun Province. With the objectives 1) for the students of Phetchabun Rajabhat University Has developed research skills in collecting herbal knowledge information 2) for research and development of skin care products from the Hmong herb wisdom base The sample group consisted of management students, code 3670001231, who enrolled in the 2/2561 term, 30 students and a group of 30 Hmong herb farmers who made group discussions. The instrument used in the research is a questionnaire skill test about the Hmong herbs and group discussion notebooks to find ways to develop Hmong skin care products. Data analysis using the average score Standard cost, t-test

The research found that
1) The experimental group students had higher scores than the control group students who collected information on Hmong herbs by themselves.
 
2) From the group discussion, it was found that herbs that will be developed into skin care products include herbs named 1. Pootom 2. Legs
 
3) The process of developing Hmong herbal skincare products with steps to develop 8 steps
คำสำคัญ
สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,Herbs,skin care products,cultural diversity
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 120 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
176 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 63 ครั้ง)