รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN045
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
กระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Learning Process, Access to Justice Process to Strengthen the Underlying Community
นักวิจัย
1. อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ใจสคราญ จารึกสมาน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
3. อาจารย์ยศวดี นิรารมย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา นิติศาสตร์
หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรและเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเป็นการจัดโครงการในพื้นที่ให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คนจำนวน 2ครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลบรรยายเชิงพรรณนาให้เห็นแนวคิดการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่อไปโดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนาโดยการจัดกิจกรรมทั้ง2 ครั้ง คือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ชุมชนเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ และการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบจากการที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้งมีผลการวิจัยดังนี้ คือโดยภาพรวมกระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วม โครงการได้สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยเมื่อมีการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนกระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการได้รับประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมด้านข้อมูลข่าวสาร กอปรกับมีวิทยากรที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ อาทิเช่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถถ่ายทอดและให้ข้อมูลคําแนะนําแนวทางการแก้ปัญหากับประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องกฎหมายและการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรงประชาชนจึงได้รับความรู้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตนเองได้ ทั้งยังรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบได้ต่อไป
This research purposed to reinforce community to access in the Justice process for increasing opportunity in the state basic public service assessment and invent a role model community in the Justice Process assessment. Researchers reviewed Texts and Documents. Data collected by the investigation in the Academic Service Activity, organized 2 times by the researchers in the community with 50 samples. Data were analyzed using the descriptive analysis on the principles of ‘Development’, ‘Reinforcement’, ‘Learning Process’ and ‘Reinforce the Justice Process assessment’. The outcome of the analysis was used to figure a draft of the role model community in Justice Process assessment. From the twice activities, the result of the research shown that; Overall learning process in the community is the experience exchange not only between participants and participant but also between participants and instructors. Participants’ feedback on the activities that the experience exchange makes a co-learning together process on Laws and Jurisprudence which can be applied in everyday life. Moreover, the knowledge can be passed on to another. The instructors from Phetchabun Justice Provincial Office was very informative and instructive. Instructors advise the solutions making participants in the revise activities make more confidence on the participants in benefit of the Justice Process acessment. Keyword Learning Process, Justice Process.
คำสำคัญ
กระบวนการเรียนรู้,กระบวนการยุติธรรม,Learning process,Justice process
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 129 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 124 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
342 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 55 ครั้ง)