รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN039
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Study Achievement Mathematics Literacy of Derivative By GEOGEBRA Programs
นักวิจัย
1. อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม Geogebra 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม Geogebra และ 4) เพื่อศึกษาความสาเร็จของการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่องอนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม Geogebra ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ด้วยโปรแกรม Geogebra ที่ออกแบบไว้สาหรับการวิจัย เป็นเวลา 9 สัปดาห์ เป็นเครื่องมือสาหรับการวิจัย

ผลการทดลองพบว่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม Geogebra มีค่าเท่ากับ 0.77 และคู่มือฉบับนี้มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 78.50 / 77.83 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่องอนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม Geogebra มีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยวิธีการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Geogebra มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


This research, aim to 1) study the effectiveness index of reasoning mathematics learning on derivatives with Geogebra programs 2) Study the efficiency of reasoning mathematics learning on derivatives with the Geogebra program 3) Study of achievement Before - after derivatives with Geogebra program and 4) Study the success of reasoning mathematics on derivatives with the Geogebra program Of 60 students in the Faculty of Science and Technology, 30 experimental groups and 30 control groups. We used the learning achievement test. And the Guide to Reasoning Mathematics on the derivative of functions with the Geogebra program designed for 9 weeks research as a tool for research.

The results showed that the effectiveness index of the mathematical reasoning study guide on derivatives with Geogebra program was 0.77 and this manual has efficiency E1 / E2 as 78.50 / 77.83. The learning achievement of the experimental group students who received derivative learning with Geogebra program was higher than the learning achievement of the control group receiving the group that received the learning management on derivatives with the usual teaching methods. With statistical significance at the level of .01 and achievement of students in the experimental group receiving learning management with the Geogebra program has higher post-study scores than before learning. With statistical significance at the level of .01.
คำสำคัญ
การเรียนรู้เชิงเหตุผล,อนุพันธ์ของฟังก์ชัน,โปรแกรมจีโอจีบรา,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,Reasoning,Derivative of functions,Geogebra programs,Achievement
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 153 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 520 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
614 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 184 ครั้ง)