รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN033
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Efficiency of Capacitor in CCTO Ceramics with Activated Carbon from Tamarind pod
นักวิจัย
1. อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมะขามหวานเป็นผลไม้ที่เป็นพืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่ฝักมะขามเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการรับประทาน ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สนใจนำฝักมะขามมาสังเคราะห์เป็นถ่านกัมมันต์ ภายใต้ความดันบรรยากาศ แล้วทำการกระตุ้นด้วย KOH จากนั้นล้างด้วยกรด HCl จะได้ถ่านกัมมันต์จากฝักมะขาม ซึ่งมีรูพรุนของคาร์บอนสูงมาก วิเคราะห์โดยเทคนิค XRD และภาพถ่าย SEM จากนั้นทำการสังเคราะห์สาร CaCu3Ti4O12 (CCTO) ซึ่งมีค่าไดอิเล็กทริกสูง ด้วยวิธีผสมสารอย่างง่าย และเติมถ่านกัมมันต์ลงในสาร CCTO ตามสัดส่วน 10, 15, 25 และ 50 mol% ตามลำดับ และทำการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วย XRD แล้วตรวจสอบลักษณะอนุภาคและรูพรุนด้วยเทคนิค SEM พบว่า ที่ 50 mol% มีเฟสของคาร์บอนที่สูงขึ้น และมีรูพรุนเป็นปริมาณมาก
 
จากนั้นทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาประสิทธิภาพการเก็บประจุไฟฟ้า ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกด้วยเครื่อง Impedance analyzer พบว่า สาร CCTO ที่เติมถ่านกัมมันต์จากฝักมะขามที่ 50 mol% มีความจุไฟฟ้าและค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงที่สุด และตัวอย่างทุกตัวจะมีค่าความจุไฟฟ้า ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกจะมีค่าลดลง เมื่อมีความถี่สูงขึ้น ดังนั้นการเติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขามทำให้สาร CCTO เซรามิกส์ มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น จึงเหมาะในการประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าPhetchabun province has sweet tamarind as an important economic fruit. But tamarind pods are left over from eating. In this research, researchers were interested in using Tamarind pods to synthesize as activated carbon under atmospheric pressure. Then activated with KOH and washed with HCl acid has activated carbon from tamarind pods which has a very high porosity of carbon by using XRD and SEM techniques. The synthesized CaCu3Ti4O12 (CCTO) has a high dielectric constant with a simplify method and adding activated carbon to CCTO in proportion of 10, 15, 25 and 50 mol%, respectively. We found that 50 mol% has a higher carbon phase and has a large amount of porosity.
 
In additional studies to find the efficiency of capacitance, dielectric constant and dielectric loss with the Impedance analyzer, we found that CCTO containing the activated carbon from tamarind pods at 50 mol%, had the highest electrical capacitance and dielectric constant. And all samples have an capacitance, dielectric constant and dielectric loss decreased when the frequency is higher. Thus, the addition of activated carbon from tamarind pods resulted in CCTO ceramics in a more efficient capacitance and are suitable for invention as an electric capacitor.
คำสำคัญ
ตัวเก็บประจุ,ไดอิเล็กทริก,CCTO,ถ่านกัมมันต์,ฝักมะขาม,capacitor,dielectric,activated carbon,tamarind pod
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 127 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 160 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
317 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 53 ครั้ง)