รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN032
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Recreation Carrying Capacity of Khao Kho National Park
นักวิจัย
1. อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ และประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยาของน้ำตกธารทิพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยนี้ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และใช้เครื่องมือในการตรวจวัดบางตัวดัชนี ผลการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เล่นน้ำตก ระยะทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ลานจอดรถ ที่พักนักท่องเที่ยว และห้องอาบน้ำ-ห้องสุขา มีระดับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันที่ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับได้หรือมีระดับผลกระทบต่ำ ส่วนขีดความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยา ด้านทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ความแตกต่างของค่าดัชนีความสำคัญ ของกล้าไม้ต้นกำยาน ระหว่างพื้นที่ริมทางเดินและพื้นที่ธรรมชาติ และความแตกต่างของค่าดัชนีความสำคัญของกล้าไม้หนุ่มต้นเปล้าใหญ่ ระหว่างพื้นที่ริมทางเดินและพื้นที่ธรรมชาติ มีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันพืชดังกล่าวถูกรบกวนมาก หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทการเดินศึกษาธรรมชาติในบริเวณเส้นทางเนินวัดใจThis research was aimed to assess the physical carrying capacity and assess the environmental/ ecological carrying capacity of Than Thip waterfall. To be a guideline in determining recreation carrying capacity for other attractions. This research used mathematical calculations and used measuring tools. The results showed that the physical carrying capacity include waterfall area, distance of nature trail, parking area, accommodation for tourists and shower room - toilet room have a current level of utilization that does not exceed the carrying capacity or had a low impact. The environmental/ ecological carrying capacity (forest resources) found that the differences in the important percentage of Styrax benzoides seedling between the area beside the walkway nature trail and the natural area and the differences in the important percentage of Croton oblongifolius Roxb. sapling between the area beside the walkway nature trail and the natural area there are many differences. Results show that currently, the forest resources is very disturbed. And may be affected by tourism activities that occur on Nen Wat Jai nature trail. 
คำสำคัญ
ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการ,น้ำตกธารทิพย์,Recreation Carrying Capacity,Than Thip waterfall
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 183 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 194 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
267 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 68 ครั้ง)