รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN029
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Study of Efficiency of Bioethanol Production from 3 Yeast Strains by Cellulosic Ethanol Process
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. นางสาวสมเพียร ฟักทอง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การผลิตไบโอเอทานอลจากชานอ้อยจัดเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งเป็น วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสที่สามารถถูกย่อยสลายให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับ การผลิตไบโอเอทานอล งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาวิธีการปรับสภาพชานอ้อยที่สามารถประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล และทำการคัดเลือกเชื้อยีสต์ที่เหมาะสมต่อกระบวน การหมักไบโอเอทานอลจากชานอ้อย ทำการหมักชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพแล้วโดยตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18 วัน พบว่าการปรับสภาพชานอ้อยด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1% สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากชานอ้อยเป็นน้ำตาลกลูโคส และไซโลสได้สูงที่สุด 918.9 ไมโครกรัม ต่อลิตร และ 3,779 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และเมื่อนำมาหมักด้วยเชื้อ Kluyveromyces marxianus TISTR5177 ที่มีค่า pH เท่ากับ 5.0 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักจะสามารถผลิต เอทานอลได้สูงสุด 28 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพของกระบวนการหมักดีที่สุด 21.39 เปอร์เซ็นต์ต่อกรัมตัวอย่างแห้ง เมื่อเทียบกับวิธีการปรับสภาพ และเชื้อยีสต์สายพันธุ์อื่น ชานอ้อยจึงมี ความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอลด้วยวิธีเซลลูโลซิกเอทานอลได้ เนื่องจากเป็นของเหลือทิ้งปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ราคาถูก และที่สำคัญสามารถนำมาย่อยสลายแล้วให้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์สูง ดังนั้นชานอ้อยจึงเป็นของเหลือทิ้งที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอลThe production of bioethanol from bagasse is one of agricultural residues which are as lignocellulose material, it can be converted from reducing sugar to bioethanol feedstock. The purpose of this research was to study methods of pre-treatment bagasse and selected yeast strains to optimum for fermentation of bioethanol production. The condition of fermentation bioethanol from bagasse by static that incubated at room temperature and the fermentation time 18 days. The results showed that the pre-treatment bagasse with HCl 1% could hydrolysis cellulose of bagasse, which gave the highest glucose and xylose yield of 918.9 mg/l and 3,779 mg/l, respectively. Therefore, ethanol fermentation by Kluyveromyces marxianus TISTR5177 and initial pH of 5.0 gave maximum alcohol content 28 g/l that have the best efficiency of fermentation 21.39 % by g dried raw material when compared another pre-treatments and another strains. In addition, bagasse was the optimum to use as raw material for produce bioethanol by cellulosic ethanol product because its abundance of agriculture residues from processing industry and high reducing sugar. Bagasse residue is a suitable feedstock for bioethanol production.
คำสำคัญ
ประสิทธิภาพ,ไบโอเอทานอล,ยีสต์,กระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล,efficiency,bioethanol,yeast,cellulosic ethanol process
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 120 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 118 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
308 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 81 ครั้ง)