รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN026
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Evaluation on Quantitative of Pesticide and Pathogen Parasite in Freshwater Crabs from Aquatic Ecosystem in Phetchabun Province
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. นางสาวสมเพียร ฟักทอง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์ปอแก้ว พรมเพชร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ได้ทำการการติดเชื้อพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียและการสะสมสารเคมีในปูนาในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการจัดการตามแผนกลยุทธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้จากสัตว์น้ำสู่คน ตัวอย่างปูนาถูกเก็บจากพื้นที่ 8 ตำบล จำนวน 2 ชนิด คือ Sayamia bangkokensis และ Esanthelphusa sp. ส่วนการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการนั้นได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสำรวจภาคสนามและการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ โดยการพัฒนากลยุทธ์นั้นใช้เทคนิค AIC ผลการศึกษาในครั้งนี้พบการติดเชื้อในปูทั้งสองชนิด โดยปูนาชนิด S. bangkokensis มีค่าความชุกสูงที่สุดในพื้นที่ตำบลสักหลงและตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยมีค่าความชุกเท่ากับ 100% และ 72.73% ตามลำดับ และปูนาชนิด Esanthelphusa sp. พบการติดเชื้อสูงในพื้นที่ตำบลบ้านโสก ตำบลน้ำก้อ และตำบลสักหลง โดยมีค่าความชุกเท่ากับ 100%, 87.8% และ 85% ตามลำดับ การติดเชื้อในอวัยวะส่วน Hepatopancrease มีการติดเชื้อสูงที่สุด รองลงมา คือ กล้ามเนื้อและเหงือก ผลการตรวจสอบชนิดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ที่พบมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกับพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Microphaloides spp. และการตรวจสอบปริมาณของสารเคมี คือ มาลาไทออนและตะกั่วที่พบในอวัยวะ Hepatopancrease และกล้ามเนื้อปูนาทั้งสองชนิดนั้นพบว่ามีปริมาณของมาลาไทออนและตะกั่วมีการปนเปื้อนน้อยมาก การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT เพื่อใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการด้านสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนในขั้นตอนสุดท้ายได้มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม คือ การส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดโรคพยาธิใบไม้ และการส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานอาหารที่สุกแล้ว


The present research were undertake to ascertain the infection of metacercariae and chemical accumulation in commonly edible rice field crabs in Lomsak District, Phetchabun Province. The crab samples belonging to two species (Sayamia bangkokensis and Esanthelphusa sp.) from eight localities were surveyed for the propose. For management strategy development, the study on the present status and healthy problems in this community were collected i.e. the primary data from the interview and field survey, and secondary data. While the strategy of healthy management was developed based on Appreciated Influence Control (AIC) processes. In this study, we found metacercariae in both of freshwater crabs. S. bangkokensis in Saklong and Bungnamtoa Sub-district was found the highest infection, with a prevalence of 100% and 72.73%, respectively. While, Esanthelphusa sp. in Bansok, Namko and Saklong Sub-district was found the highest infection, with a prevalence of 100%, 87.8% and 85%, respectively. The infection rates by metacercaria in both species of crabs were highest at hepatopancrease, following muscles and gills. Among the metacercariae recover, one species of the Microphaloides spp. was found. The results on quantities of malathion and lead in hepatopancrease and muscle found that these organs had a low concentration in both crab species. Base on SWOT analysis which was used to produce a suitable healthy management strategy for this community. In finally stage, the good activities: knowledge transfer about cause of fluke infection to the youth, and enhancement the people to eat cooked meal were performed.
คำสำคัญ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช,ปรสิต,ปูนา,Pesticide,parasite,rice field crab
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 146 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 141 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
294 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 59 ครั้ง)