รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN024
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Integration of Ontology for Tourism Information Recommendation in Khao Kho District, Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
3. อาจารย์ยุภา คำตะพล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางการเกษตร และทางวัฒนธรรมและประเพณี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อพัฒนาระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางการเกษตร และทางวัฒนธรรมและประเพณี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบออนโทโลยี และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางการเกษตร และทางวัฒนธรรมและประเพณี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบออนโทโลยี ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางการเกษตร และทางวัฒนธรรมและประเพณีจากเว็บไซต์ และผู้มีความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ 2) การพัฒนาระบบแนะนำ ประกอบด้วย ฐานความรู้ออนโทโลยี ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม MySQL ภาษา SPARQL command สำหรับประมวลผลออนโทโลยี และภาษา Python และ PHP เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และ 3) ประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำโดยใช้การหาค่า precision, recall, F-measure และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบออนโทโลยี มีฐานความรู้ออนโทโลยี 3 ระดับชั้น จำนวน 18 โหนดความรู้ และมี 6 กฎในการแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบได้ค่า F-measure เท่ากับ 89.7% และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.48 ± 0.53) ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบออนโทโลยี มีฐานความรู้ออนโทโลยี 3 ระดับชั้น จำนวน 27 โหนดความรู้ และมี 5 กฎในการแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบได้ค่า F-measure เท่ากับ 88.5% และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.61 ± 0.65) และระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบออนโทโลยี มีฐานความรู้ออนโทโลยี 3 ระดับชั้น จำนวน 25 โหนดความรู้ และมี 5 กฎในการแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ค่า F-measure เท่ากับ 88.9% และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.59 ± 0.57)


This research aims 1) to study and collect the data sources of ecotourism, agriculture tourism, culture and traditional tourism in Khao Kho district area, Phetchabun province 2) to develop the recommendation system of ecotourism, agriculture tourism, culture and traditional tourism in Khao Kho district area, Phetchabun province using ontology and 3)to assess performance of the recommendation system of ecotourism, agriculture tourism, culture and traditional tourism in Khao Kho district area, Phetchabun province using ontology. The research process was divided 3 parts 1)collect ecotourism, agriculture tourism, culture and traditional tourism knowledge from websites and knowledgeable persons 2) develop the recommendation system consist of ontology knowledge base, Relationship database management system (RDBMS) by MySQL, SPARQL command for querying ontology, Python and PHP for web application development and 3) assess the performance of recommendation system using precision, recall and F-measure and user satisfaction assessment. The result of research found that the recommendation system of ecotourism has the ontology knowledgebase 3 levels 18 nodes and 6 rules engine. The performance assessment of recommendation system was F-measure 89.7% and user satisfaction overall was at high level (4.48 ± 0.53) the recommendation system of agriculture tourism has the ontology knowledgebase 3 levels 27 nodes and 5 rules engine. The performance assessment of recommendation system was F-measure 88.5% and user satisfaction overall was at high level (4.61 ± 0.65) and the recommendation system of culture and traditional tourism has the ontology knowledgebase 3 levels 25 nodes and 6 rules engine. The performance assessment of recommendation system was F-measure 88.9% and user satisfaction overall was at high level (4.59 ± 0.57)
คำสำคัญ
Recommendation System,Ontology,Ecotourism,agriculture tourism,culture and traditional tourism,Khao Kho,ระบบแนะนำ,ออนโทโลยี,แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ,แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร,แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี,เขาค้อ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 117 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 165 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
332 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 52 ครั้ง)