รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of Spray Dry Conditions on Physical Properties of Passion Fruit Juice Powder
นักวิจัย
1. อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา อุทัยดา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของการสเปรย์ดรายต่อคุณภาพทางด้านเคมีกายภาพของน้ำเสาวรสผง โดยศึกษาอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 3 ระดับ คือ 150 160 และ170 องศาเซลเซียส และปริมาณของมอลโตเด็กซ์ทรินที่ 2 ระดับ คือร้อยละ 30 และ 40 ซึ่งผลจากการทดลองพบว่าอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่เหมาะสมของน้ำเสาวรสผงเท่ากับ 150 องศาเซลเซียส และปริมาณมอลโตเด็กซ์ทรินที่ร้อยละ 40 ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณความชื้นร้อยละ 3.66 ปริมาณน้ำอิสระ (aw) 0.12 ค่าความสามารถในการละลายร้อยละ 78.1 ปริมาณผลผลิตร้อยละ 18.55 และมีปริมาณวิตามินซี 0.15 มิลลิกรัม จากการทดลองพบว่าการเพิ่มอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า และปริมาณมอลโตเด็กซ์ทริน มีผลทำให้ปริมาณความชื้น aw และวิตามินซีลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ


The objective of this research was to study effect of spray dry conditions on physicochemical properties of passion fruit juice powder by studied the inlet temperature 3 levels are 150 160 and 170 degrees celsius and maltodextrin 2 levels are 30 and 40 percent. The results showed that the optimum inlet temperature of passion fruit juice powder was 150 degrees celsius and 40% maltodextrin. This product had 3.66 percent moisture content, water activity (aw) was 0.12, solubility was 78.1 percent, yield produce was 18.55 percent and vitamin C content was 0.15 milligrams. From this experiment found that the increasing of inlet temperature and maltodextrin decreased moisture content aw and vitamin C
คำสำคัญ
เสาวรส,การทำแห้งแบบพ่นฝอย,มอลโตเดรกตรินซ์,passion fruit,spray dry,maltodextrin
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 146 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 145 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
211 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 41 ครั้ง)