รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of Encapsulation on the Properties of Avocado Oil
นักวิจัย
1. อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโวคาโดผง เป็นการห่อหุ้มน้ำมันอะโวคาโดโดยใช้กระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย เริ่มตั้งแต่การนำผลอะโวคาโดมาปอกเปลือก แยกเมล็ด นำเนื้ออะโวคาโดมาทำแห้ง สกัดน้ำมันด้วยวิธีการบีบอัด นำน้ำมันที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรองเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออก ร้อยละผลได้ของน้ำมันอะโวคาโดใสที่ได้มีค่าเท่ากับ 25.54 ของน้ำหนักเนื้ออะโวคาโดแห้ง นำน้ำมันอะโวคาโดมาทำการห่อหุ้มด้วยด้วยกัมอารบิก 2 ความเข้มข้นคือ ร้อยละ 20 (AG20) และ 30 (AG30) เคซีน 2 ความเข้มข้น คือ ร้อยละ 1 (CA1) และ 2 (CA2) และผสมกัมอารบิกความเข้มข้นร้อยละ 20 กับเคซีนร้อยละ 1 (AG20+CA1) และนำผงอะโวคาโดมาวิเคราะห์คุณภาพทางด้านต่างๆ พบว่า เมื่อปริมาณกัมอารบิกเพิ่มขึ้น อะโวคาโดผงมีปริมาณความชื้น และค่าปริมาณน้ำอิสระเพิ่มขึ้น ตรงข้ามกับการเพิ่มปริมาณเคซีน มีผลให้ผงอะโวคาโดมีปริมาณความชื้น และค่าปริมาณน้ำอิสระลดลง


Avocado oil powder products Is an encapsulated avocado oil using a spray drying process. Initial with take the avocado fruit to peeling, separate the seeds, drying the avocado meat. Extracting oil using compression method. Filtering oil with filter paper to remove impurities. The percentage yield of the clear avocado oil was equal to 25.54 of the weight of the dried avocado meat. Avocado oil was encapsulated with 2 concentrations of arabic gum were 20% (AG20) and 30% (AG30), 2 concentrations of casein were 1% (CA1) and 2% (CA2) and combination of 20% arabic gum with 1% casein (AG20 + CA1). Then avocado oil powder were qualities determined and found that the moisture content and water activity of avocado oil powder were increased when increase the amount of arabic gum. On the other hand, the moisture content and water activity of avocado oil powder were decreased when increase the amount of casein.
คำสำคัญ
การห่อหุ้ม,อะโวคาโด,กัมอารบิก,เคซีน,encapsulation,avocado,arabic gum,casein
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 23 ครั้ง)