รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of Encapsulation Usings Spraydrying of Juices Krachidam
นักวิจัย
1. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสภาวะที่เหมาะสมของการเอนแคปซูเลชันน้ำสกัดกระชายดำโดยใช้มอลโตเด็กซ์ทริน และกัมอะราบิก เป็นสารเอนแคปซูเลติ้งที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 w/v ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิขาเข้า 3 ระดับ คือ 140 150 และ 160 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณแอนโทไซยานิน และปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่ออุณหภูมิขาเข้าเพิ่มขึ้น สภาวะที่เหมาะสมของการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำกระชายดำ คือ ที่สภาวะอุณหภูมิขาเข้า 140 องศาเซลเซียส ศึกษาความคงตัวของผงกระชายดำที่ผ่านการเอนแคปซูเลชันในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 30 และ 45 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 21 วัน พบว่าเมื่ออุณหภูมิในการเก็บรักษาสูงขึ้นและระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ปริมาณแอนโทไซยานิน และปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดอัตราลดลงที่อุณหภูมิเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส มีค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาต่ำที่สุด 0.007 และ 0.012 day-1ตามลำดับ และค่าครึ่งชีวิต(t1/2) สูงที่สุดถึง 99 และ 301 วัน ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้แสดงว่าผงกระชายดำที่ผ่านการเอนแคปซูเลชันมีความคงตัวสูง และมีอายุการเก็บรักษานานเมื่อเก็บรักษาภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส


The objectives of this work were to study the optimization of encapsulation Juices Krachidam by maltodextrin and gum Arabic. There used encapsulating agent mixtures 10% w/v.The factors studied including inlet temperature 3 levels is 140, 150, 160˚C. The results showed that anthocyanin content and total phenolic content was signifycantly decreased when increased inlet temperature. The optimization of encapsulation using spray drying of Krachaidam juices was studiedwere 140˚C inlet air temperature conditions and study storage stability of encapsulated Krachaidam powder was investigated under three different temperatures 4, 30 and 45˚C for 21 days.The showed that an increase in temperature and storage time of anthocyanin content and total phenolic content. The rate was reduced at a temperature of 4˚C storage. There is a constant of the reaction rate of 0.007 and 0.012 lowest day-1, respectivelyand and highest half-life (t1/2) was 99 and 301 days, respectivelyand. These results indicated that encapsulated Krachaidam powder had high stability and its shelf life could be extended when stored at 4˚C.
คำสำคัญ
กระชายดำ,มอลเด็กซ์ทริน,กัมอาราบิก,การทำแห้งแบบพ่นฝอย,Krachaidam,maltodextringum,arabicspray,spaydrying
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 17 ครั้ง)