รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_KN023
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Study of Effect of Encapsulation on Stability of the Bioactive Compounds for Adding Value to the Agricultural Products in Khao Kho Area
นักวิจัย
1. อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากอำเภอเขาค้อ ได้แก่ อะโวคาโด เสาวรส และกระชายดำ มาศึกษากระบวนการแปรรูปโดยวิธีการห่อหุ้มแบบพ่นฝอย และน้ำมันอะโวคาโด เพื่อศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับผลสด โดยวิธีการหาปริมาณฟีนอลรวม การหาปริมาณฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH พบว่ากระชายดำผงมีปริมาณฟีนอลรวมมากที่สุดเท่ากับ 2.29 mg/g และเสาวรสผงมีสารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุดเท่ากับ 158.55 Mg eq Trolox/100g ผลการวิเคราะห์น้ำมันอะโวคาโด ได้แก่ Polyunsaturated fatty acid Unsaturated fat Omega 3 Omega 6 Omega 9 พบว่าในน้ำมันอะโวคาโดมีปริมาณสูงกว่าเนื้ออะโวคาโดสด ผลจากการศึกษา อะโวคาโด เสาวรส และกระชายดำ เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปโดยวิธีการห่อหุ้มแบบพ่นฝอยและนำมาสกัดเป็นน้ำมันอะโวคาโด จะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน รวมถึงไขมันที่มีประโยชน์ในปริมาณที่สูงขึ้น


This study aims to bring agricultural products within Khao Kho district, Phetchabun province include avocados, passionfruit and black ginger, encapsulation process by spray drying and avocado oil extracted. Determination of bioactive compound properties, antioxidant activity and compare with pulp. Total phenolic content and antioxidant activity was determined by DPPH assay. Black ginger powder resulted in the highest total phenolic content was 2.29 mg/g, passionfruit powder resulted in the highest antioxidant activity by DPPH was 158.55 Mg eq Trolox/100g. Analysis of fatty acids contained in avocado oil include Polyunsaturated fatty acid, Unsaturated fat, Omega3, Omega6, Omega9, resulted in avocado oil contains high quantity than pulp. In conclusion, avocados, passionfruit and black ginger, encapsulation process by spray drying and avocado oil extracted were bioactive compound properties, antioxidant activity and fatty acids increased.
คำสำคัญ
กระบวนการห่อหุ้ม,กระชายดำ,เสาวรส,อะโวคาโด,เขาค้อ,encapsulation,black ginger,Passionfruit,avocado,Khao Kho
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 16 ครั้ง)