รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Promotion of Creativity Economy of Community Enterprise at Khao Kho District Phetchabun Province by Digital Marketing
นักวิจัย
1. อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เคมี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในการจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มตัวอย่างคือวิสาหกิจชุมชนเขาค้อจำนวน 7 ราย และลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 152 ราย โดยใช้การสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น คือ การสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ถึงความน่าดึงดูดใจ การรับรู้ความคุ้มค่าด้านการเงิน ด้านศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างรายได้จากดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง อยู่ในระดับมากโดยสรุปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นใจว่าการตลาดโดยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้และกลุ่มวิสาหกิจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สำหรับความคิดเห็นลูกค้าที่ใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นว่าการซื้อขายมีความสะดวก สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีหากมีแสดงรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน ดังนั้นการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง จะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้ในสภาวะปัจจุบันThis research has an objective for studying opinions of a community enterprise, Khao Kho Sub-District, Phetchabun Province with a use of a digital marketing in distributing products. The sample are 7 community enterprises of Khao Kho and 152 customers or service users in Phetchabun Province. By this will use a random sampling that hasn’t used a probability that is a purposive sampling. From the study, this has found that an opinion in an attitude on doing a marketing on an online social media, an acknowledgement of an attractiveness, an acknowledgement of a worthiness in a finance, a capacity of an online social media, a creation of a revenue from digital marketing will be in a high level. This can conclude that a group of a community enterprise has a confidence that a marketing by a digital marketing will contribute a creative economy and a group of a community enterprise can learn by themselves. For opinions of customers who have use services of a group of community enterprise, they have opinions that trading is convenient. They can decide to purchase immediately if this has shown a detail of a product clearly. Hence, a contribution of a creative economy of a community enterprise of Khao Kho Sub-District, Phetchabun Province with a digital marketing will be able to create a revenue for an entrepreneur in a current situation.
คำสำคัญ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์,ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง,เพชรบูรณ์,Creative economy,Digital marketing,Phetchabun
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 14 ครั้ง)