รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Creativity Economy Analysis for Travel Activity in Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารและวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาค้อจำนวน 7 ราย และนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 412 คน ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม โดยทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.78 ผลการวิจัยพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้หลานประเภท ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว แหล่งอาหาร วัฒนธรรม และผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่น จากการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากที่สุด


This research is a document research and a quantitative research for gathering an information of a target group which is a group of a community enterprise for 7 persons and 412 tourists in Phetchabun Province that is from gathering an information from a tool that is a questionnaire which is a test for a reliability of a questionnaire by finding an alfa coefficient that is equal to 0.78. A research result is found that Phetchabun Province can create various types of creative economies such as, in a side of a tourism, a food source, a culture and a result of SWOT analysis which will show about a strength point that is Phetchabun Province which is an origin producing an agricultural food, a qualitative industry. This will have an abundant resource that is suitable for an agriculture. There is an OTOP product which has a standard quality. There are various tourist attractions for both a nature, a history and an outstanding culture. From asking opinions of tourists, this is found that tourists will give an importance with a culture, a local tradition and a creative product which is the most local uniqueness.
คำสำคัญ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์,การท่องเที่ยว,จังหวัดเพชรบูรณ์,Creativity Economy,Tourism,Phetchabun
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 15 ครั้ง)